Geacht College,
Het doorlopen van het participatieverklaringstraject is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden én zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Het gaat om de leeftijdsgroep tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Vooruitlopend op deze verplichting heeft uw college op 1 november 2016 het onderstaande besluit genomen:

1. opdrachtverlening aan ContourdeTwern voor het organiseren van workshops en ondertekening van de Participatieverklaring met ingang van uiterlijk 30 november 2016;
2. de hiermee samenhangende kosten te dekken uit het verhoogde budget maatschappelijke begeleidingsgelden dat de gemeente van het COA ontvangt;
3. het voorstel ter informatie sturen aan de raad. BALANS is in contact gekomen met een aantal Boxtelse inburgeringsplichtigen die van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) hebben vernomen dat ze tot op heden niet aan hetverplichte participatieverklaringstraject hebben deelgenomen en dat als ze dit niet tijdig doen dit gevolgen kan hebben voor hun recht op verblijf in Nederland.
De betreffende personen hebben contact opgenomen met de gemeente, maar helaas kon niemand hen nader informeren omdat niemand binnen de gemeente wist wat een participatieverklaring is. Uit uw besluit blijkt dat de uitvoering van dit traject door de gemeente is uitbesteed aan ContourdeTwern. Van betreffende inburgeringsplichtigen hebben we begrepen
dat zij nog niets van ContourdeTwern hebben vernomen. Navraag leert ons dat er nog geen participatieverklaringstraject gestart is, ondanks het feit dat conform het plan van aanpak de eerste workshops in oktober/november 2016 gestart zouden moeten zijn!
Deze constatering leidt bij ons tot de volgende vragen:
1. Waarom is er gekozen voor uitbesteding van het participatieverklaringstraject aan ContourdeTwern (ook voor niet-asielmigranten die niet begeleid worden door ContourdeTwern gedurende hun eerste jaar in Boxtel) en wordt dit niet gecombineerd met de reguliere inburgeringstrajecten die inburgeraars volgen?
2. Klopt het dat er, anders dan in de planning is opgenomen, nog geen workshops zijn georganiseerd?
3. Als dat klopt, wat is de oorzaak van deze vertraging en hoe gaat u zorgen dat er voor de inburgeringsplichtigen geen negatieve gevolgen ontstaan?
4. Als dat niet klopt, hoe komt het dan dat zowel uw eigen organisatie als de inburgeringsplichtigen niet op de hoogte zijn van de workshops?
5. Kunt u ons aangeven hoe inburgeringsplichtigen op de hoogte zijn gebracht of zullen worden gebracht van deze workshops?
6. Indien het klopt dat er nog geen workshops zijn georganiseerd, waarom heeft u de raad hier niet over geïnformeerd?
7. Klopt het dat u reeds vanaf 1 januari 2016 de verhoogde vergoeding van € 2.370,- per inburgeringsplichtige van het Rijk ontvangt voor maatschappelijke begeleiding in plaats van de tot dan toe gebruikelijke € 1.000,-? Deze verhoogde vergoeding is bedoeld om gebruikt te worden voor het participatieverklaringstraject.
8. Kunt u ons aangeven hoe u de hierboven genoemde extra middelen hebt besteed, zeker in het licht van het feit dat er – naar het schijnt – tot op heden geen workshops zijn georganiseerd.
9. Kunt u ons aangeven hoe in de toekomst alle inburgeringsplichtigen (dus inclusief niet-asiel migranten) op de hoogte worden gebracht van het participatieverklaringstraject in de gemeente Boxtel?
BALANS was tevreden over het genomen collegebesluit in 2016, helaas moeten we constateren dat de praktijk wat weerbarstiger is. We spreken de hoop uit dat het college in samenspraak met ContourdeTwern haar wettelijke taak daadwerkelijk snel oppakt zodat ook in Boxtel een participatieverklaringstraject doorlopen kan worden. We zouden het betreuren als door nalatigheid van de gemeente en/of ContourdeTwern personen hun recht op verblijf in Nederland kwijt raken.