Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 37 RvO “Onrust en weerstand parkeren”

 

Boxtel, 7 maart 2016

 

Geacht College, 

 

Er is op dit moment veel onrust en weerstand onder onze inwoners als gevolg van de gepubliceerde verkeersbesluiten over parkeren (vergunningen, blauwe zone, betaald parkeren). Dit kan u niet ontgaan zijn. Wat ons echt bevreemdt is dat u (nog) geen gehoor geeft aan ons eerder verzoek om een openbare informatieavond te organiseren tijdens de zienswijze-periode om uitleg te verschaffen. Wij hebben u dit verzoek op 26 februari jl. reeds kenbaar gemaakt via social media, Twitter, en op 2 maart jl. herhaald. Tot op heden hebben wij geen enkel signaal ontvangen dat u bereid bent om extra informatie te verstrekken aan onze burgers. Onze burgers smeken om (achtergrond)informatie. Dit signaal negeert u; dat betreuren wij en vinden wij niet sterk overkomen!

U stelt dat dit onderwerp ook met veel burgerparticipatie tot stand is gekomen, maar vergeet daarbij de belangrijkste laatste fase: het terugkoppelen aan de burgers over hetgeen u met alle vergaarde input gaat doen! Doordat dit – voor zover ons bekend – tot op heden niet is gebeurd en u dat kennelijk ook niet van plan bent, is er volgens ons nu extra brede onrust en weerstand ontstaan over “vergunning parkeren”. U lijkt daarmee weg te lopen voor verantwoordelijkheid en dat vinden wij jammer.

Tevens geeft u geen gehoor aan uw afspraak met ondernemend Boxtel, waarmee afgesproken is, dat het nieuwe parkeerterrein op de binnenplaats en de extra plaatsen aan het Zusterpad GEEN betaald parkeren zouden worden, maar “een blauwe parkeerschijfzone”. Met het nu in de inspraak leggen van het plan waar deze beide  locaties als betaald parkeren aangeduid worden, bent u o.i. een minder betrouwbare partner. Dit vinden wij ongewenst, aangezien u ook dient te weten dat u alle ondernemers nodig hebt om samen met u te zorgen voor een bruisend en actief centrum.

In het verleden is er door partijen geld gestort in het gemeentelijk parkeerfonds. Dit betrof een bedrag van € 5.000,= per ontbrekende parkeerplaats op privéterrein. Het is dan wel erg wrang, dat op dit moment, zoals bijvoorbeeld bij de Huisartsen – Apotheek aan de Bosscheweg door u “vergunning parkeren” wordt voorgesteld, terwijl u uw plicht tot het maken van extra parkeerplaatsen niet ingevuld hebt en daartoe met het innen van de € 5.000,= per parkeerplaats wel verplicht bent. De meest logische en faire oplossing lijkt ons om aldaar enkele parkeerplekken in de blauwe parkeerschijfzone te zetten.

In de raad hebben we ook gesproken over de ondernemers in de Molenstraat, vlakbij de Zwaanse brug. Zij verdienen ook een blauwe parkeerschijfzone in plaats van het nu voorgestelde “ vergunning parkeren”. Dit ten behoeve van hun zaak.

 

Het bovenstaande is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Wat is voor u de reden om geen achtergrondinformatie te verstrekken aan onze burgers middels een openbare informatieavond, waarop u de gekozen systematiek toelicht en bovendien uitlegt wat u met de gegeven input in dit proces vanaf 2010 tot heden gedaan hebt?

2. Bent u met ons van mening dat extra verduidelijking op de recent door u genomen en gepubliceerde verkeersbesluiten kan bijdragen aan minder zienswijzen en dus ook leidt tot aanzienlijk minder ambtelijke kosten? Immers voorkomen is beter dan genezen!

3. Waarom wijkt u af van uw afspraak met de centrumondernemers, bekrachtigd met een raadsbesluit in maart 2015, door de nieuwe nog aan te leggen parkeerplaatsen op het binnenterrein van het gemeentehuis en het Zusterpad in het betaalde regime te zetten en niet conform het raadsbesluit in de blauwe parkeerschijfzone?

4. Hoeveel geld is er tot op heden door ondernemers ( a.g.v. gerealiseerde plannen in het centrum) gestort in het parkeerfonds en hoeveel nieuwe parkeerplaatsen heeft u conform het door de raad vastgestelde beleid extra in het openbaar gebied in het centrum gerealiseerd?

5. Bent u bereid om bij partijen die een storting in dit fonds gedaan hebben, zoals bij de Huisartsen – Apotheek aan de Bosscheweg, en waar tot op dit moment nog geen extra parkeerplaatsen zijn aangelegd, een blauwe parkeerschijfzone in plaats van “vergunning parkeren” door te voeren?

6. Bent u bereid om de ondernemers aan de Molenstraat tegemoet te komen, door, in plaats van “vergunning parkeren”, een blauwe parkeerschijfzone in te voeren?

 

Zoals u weet zijn wij sinds onze oprichting eind 2005 voorstander van het afschaffen van betaald parkeren, maar u blijft betaald parkeren als inkomstenbron zien en sluit nog steeds de ogen voor de consequenties (leegloop van het centrum winkelgebied) van het handhaven van betaald parkeren. Tot op heden ontvingen wij steeds een “nee” op onze verzoeken voor afschaffing van betaald parkeren ten faveure van blauwe parkeerschijfzone. Hopelijk zet de maatschappelijke onrust die u nu gecreëerd heeft, u tot nadenken. Wij spreken de hoop uit dat het betaald parkeren uit Boxtel verdwijnt!

 

Wij vertrouwen op een spoedige beantwoording van deze brief en minimaal een – op korte termijn – te houden openbare informatieavond. Wij adviseren u om daarbij wel een grote geschikte accommodatie in te zetten gezien de massale onrust en weerstand die onder onze centrumburgers ( parkeervergunningen) is ontstaan. De raadszaal lijkt ons intussen hiervoor te krap geworden. Het zou toch te gek voor woorden zijn, indien BALANS u in de openbare raadsvergadering middels een motie moeten dwingen tot het houden van een openbare informatieavond over dit onderwerp tijdens de zienswijze periode!

 

Fractie BALANS:

– Mariëlle van Alphen

– Erica Vos

– Wim van der Zanden (woordvoerder)

– Willy van Zuijlen