Vragen BALANS ondoorzichtige procesgang Greendeal Herenboeren

Deze week heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld met als onderwerp ‘Ondoorzichtige procesgang Greendeal Herenboeren’.

In de bijlage treft u de betreffende vragen, alsmede de daarbij behorende motivering aan.

                           

Geacht College,

Fractie BALANS vraagt graag uw aandacht voor de doorlopen procesgang richting de Greendeal met de Herenboeren. Wij beseffen ons daarbij dat de meerderheid van de gemeenteraad intussen geforceerd heeft ingestemd met een vrijbrief aan uw college voor het sluiten van deze Greendeal.

Met deze brief is het ons vooral te doen om de procesgang. Meest storend daarbij is voor ons het gegeven dat onze fractie tijdens de raadsvergadering op 21 februari er bij de portefeuillehouder “uit moest trekken” dat de ondertekeningsdatum al bij uw college bekend was op 16 januari;  de ondertekening door alle betrokken partijen zal op 9 maart plaats vinden.

Voor ons blijft het onbegrijpelijk dat u, ondanks de geruime tijd vanaf de beeldvormende bijeenkomst in oktober vorig jaar, toch de raad geforceerd op 21 februari een besluit heeft laten nemen om uw college de vrije hand te geven, zonder ook maar enig detail met de raad te delen. Noodzakelijke transparantie en burgerparticipatie werden “vergeten”.

 

Over de ondoorzichtige procesgang hebben wij de volgende vragen:

1.         De portefeuillehouder heeft in de besloten bijeenkomst van oktober meegedeeld, dat de raad   een raadsvoorstel zal worden voorgelegd voor de te tekenen overeenkomst, waarschijnlijk al in de raad van november 2016. Wat is de reden dat dit niet is gebeurd?

2.         Na 16 januari hebben een 2-tal vergaderingen – januari en februari 2017 – plaatsgevonden van de Agendacommissie, waarvan we de notulen bekeken hebben en waarin vreemd genoeg met geen woord gerept wordt over de Greendeal. Waarom is de ondertekening op 9 maart a.s. – omdat in oktober door de portefeuillehouder      was gemeld dat hieraan een raadsbesluit ten grondslag moest liggen – niet aan de Agendacommissie gemeld?

3.         De agenda voor de Raadsavond van 21 februari is op 14 februari gepubliceerd. Daarna heeft   de voorzitter van de raad per afzonderlijke kennisgeving – met verwijzing naar het reglement van orde – het agendapunt “Greendeal Herenboeren” aan de raadsagenda van 21 februari        toegevoegd;

            a. was op 14 februari ineens niet bekend dat dit onderwerp op de raadsagenda moest vóór ondertekening van de Greendeal?

            b. wat is/zijn daarvan de reden(en)?

4.         Vindt u de gevolgde procedure vanaf oktober 2016 tot heden een schoonheidsprijs waard, dus zou u het zo ondoorzichtig weer doen? Graag een gemotiveerde reactie.

Naast de antwoorden op bovenstaande vragen, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u aan ons en de overige raadsleden, vóórdat de deal ondertekend wordt, deze Greendeal ter beschikking stelt. Zeer waarschijnlijk beslist u namelijk morgen in het college over de inhoud van de Greendeal. Alvast dank voor die transparantie.

BALANS beseft dat de door u, naar onze mening, bewust gekozen ondoorzichtige procesgang een negatieve smaak geeft aan het charmante idee van de Herenboeren en dat betreuren wij. Wij  spreken de hoop uit dat u de raad een volgende keer wel transparant, en inhoudelijk volledig, betrekt voordat u van de raad een gedegen besluit verwacht. Dit voorkomt een negatieve smaak en levert positieve energie op en dat voelt waarschijnlijk voor iedereen (Herenboeren, collegeleden en raadsleden) beter.

 

Hoogachtend,

Fractie BALANS

Mariëlle van Alphen

Erica Vos       

Wim van der Zanden (woordvoerder)    

Willy van Zuijlen