Geacht College,

Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg. Kort gezegd is er een flinke streep door het bestemmingsplan gezet. En dit plan is de eerste stap in de PHS-deal die met partners gesloten is.

We betreuren dat de Raad van State een streep heeft gezet door dit bestemmingsplan, want deze verbindingsweg lost veel problemen op voor Boxtel, en met name voor de leefbaarheid van Kalksheuvel en de bereikbaarheid van Ladonk. De weg moet er naar de mening van BALANS komen dus dient er zo snel mogelijk, nadat er duidelijkheid is over de stikstofproblematiek, een nieuw bestemmingsplan in de inspraak gelegd worden.  De noodzakelijke gronden zijn immers (grotendeels) aangekocht.

We weten dat deze verbindingsweg onderdeel is van de totale PHS-deal. Een deal die na de mening van BALANS geen oplossing is voor de verkeersproblemen van Boxtel, maar slechts een verschuiving van verkeersproblemen. We zijn van mening dat het college de gemaakte afspraak ihkv PHS moet gaan bespreken met de partners en hierbij de insteek moet nemen dat de deal van tafel gaat, omdat deze niet realiseerbaar is en slecht voor Boxtel. Ogenschijnlijk missen we dan financiële bijdragen, maar we zijn er van overtuigd dat er voor een betere verkeersoplossing ook weer provinciaal- en rijksgeld beschikbaar komt, aangezien de dubbele overweg landelijk als een knelpunt beschouwd is. Bovendien wordt er ook weer nagedacht over ongelijkvloerse spoorwegkruisingen in de lijn Eindhoven-Den Bosch en dat biedt kansen voor Boxtel en Esch om voor het totale Boxtelse grondgebied na de herindeling een verstandige duurzame verkeersstructuur te realiseren.

Inzet van ambtelijke capaciteit in de lopende bestemmingsplanprocedures voor de Keulsebaan en dubbele overweg lijkt ons op dit moment zonde van ons gemeenschapsgeld.

Onze vragen:

1. Bent u bereid om zo snel mogelijk, nadat bekend is gemaakt hoe om  te gaan met de stikstofproblematiek, een nieuw bestemmingsplan voor hetzelfde tracé op te starten?

2. U heeft vaak gesproken over het feit dat u een plan B op de plank heeft liggen; hoe ziet dat plan er uit?

3. Bent u bereid om het gesprek te openen met uw PHS-partners tot het ontbinden van de getekende overeenkomst?

4. Bent u bereid om de lopende procedures ( bestemmingsplan Keulsebaan en dubbele overweg) stop te zetten en daarmee voorlopig te stoppen met het inzetten van ambtelijke capaciteit voor deze projecten?

5. De basis van MOVE31 is de getekende PHS-deal; wat is dan nog de waarde van MOVE31 nu de fundering door de Raad van State vandaag weggevaagd is?

BALANS is altijd voorstander geweest van een goede duurzame toekomstbestendige verkeersstructuur voor Boxtel, en dat is nog steeds zo. De gemaakte PHS-deal heeft nooit op onze steun kunnen rekenen. De verbindingsweg Ladonk Kapelweg is een onderdeel van de door BALANS gewenste totale verkeersring om Boxtel heen waardoor de woonwijken maximaal ontlast worden van doorgaand verkeer. Met het van tafel halen van de PHS-deal ontstaan er nieuwe kansen voor Boxtel. Laat we die kans grijpen en tempo maken.

Vertrouwende op een snelle beantwoording, voor de raadsbehandeling van MOVE31, tekenenen wij

Fractie BALANS