Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. vernietiging bestemmingsplan Ladonk-Kapelweg door de Raad van State

Geacht College,
Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg. Kort gezegd is er een flinke streep door het bestemmingsplan gezet. En deze verbindingsweg is de eerste stap in de uitvoering conform de PHS-deal die met partners gesloten is. Zonder deze weg kan het vervolg niet uitgevoerd worden. We betreuren dat de Raad van State een streep heeft gezet door dit
bestemmingsplan, want deze verbindingsweg lost veel problemen op voor Boxtel, en met name voor de leefbaarheid van de wijk Kalksheuvel en de bereikbaarheid van de bedrijven op Ladonk en Vorst. De weg moet er naar de mening van BALANS sowieso komen, dus dient er zo snel mogelijk -nadat er duidelijkheid is over de stikstofproblematiek- een nieuw bestemmingsplan in de inspraak gelegd te worden. De noodzakelijke gronden zijn immers (grotendeels) aangekocht en het tracé is geoptimaliseerd.

We weten dat deze verbindingsweg onderdeel is van de totale PHS-deal. Een deal die volgens BALANS geen oplossing is voor de verkeersproblemen van Boxtel, maar slechts een verschuiving van verkeersproblemen. We zijn van mening dat het college de gemaakte afspraak i.h.k.v. PHS dient gaan te bespreken met de partners en hierbij de insteek moet nemen dat de totale deal van tafel gaat. Dit omdat deze deal niet uitvoerbaar/realiseerbaar is en bovendien slecht voor Boxtel en haar inwoners is. Ogenschijnlijk missen we dan de huidig toegezegde
financiële bijdragen, maar we zijn er van overtuigd dat er voor een betereverkeersoplossing ook weer provinciaal- en rijksgeld beschikbaar komt. Dit omdat de dubbele overweg landelijk als een knelpunt beschouwd wordt. Bovendien wordt er ook weer nagedacht over ongelijkvloerse spoorwegkruisingen in de lijn Eindhoven-Den Bosch en dat biedt kansen voor Boxtel (en Esch) om voor het totale toekomstige Boxtelse grondgebied een verstandige duurzame
verkeersstructuur te realiseren. Inzet van ambtelijke capaciteit in de lopende bestemmingsplanprocedures voor de Keulsebaan en de dubbele overweg lijkt ons op dit moment zonde van ons gemeenschapsgeld. Die procedures dienen dan ook stopgezet te worden.
Onze vragen:
1. Bent u bereid om zo snel mogelijk, nadat bekend is gemaakt hoe om te gaan met de stikstofproblematiek, een nieuw bestemmingsplan voor
hetzelfde tracé op te starten?
2. U heeft vaak gesproken over het feit dat u een plan B op de plank heeft liggen; hoe ziet dat plan er uit en het bijbehorende tijdpad?
3. Bent u bereid om het gesprek met uw PHS-partners te openen tot het ontbinden van de getekende overeenkomst?
4. Bent u bereid om de lopende bestemmingsplanprocedures (Keulsebaan en dubbele overweg) stop te zetten, en daarmee voorlopig te stoppen met het inzetten van ambtelijke capaciteit voor deze projecten?
5. Het uitgangspunt van MOVE31 is de getekende PHS-deal; wat is de waarde van MOVE31 nu de fundering door de Raad van State vandaag
weggevaagd is?

BALANS is altijd voorstander geweest van een goede duurzame toekomstbestendige verkeersstructuur voor Boxtel, en dat is nog steeds zo. De
gemaakte PHS-deal heeft nooit op onze steun kunnen rekenen. De verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is een onderdeel van de door BALANS
gewenste totale verkeersring om Boxtel heen, waardoor de woonwijken maximaal ontlast worden van doorgaand (vracht)verkeer. Met het van tafel halen van de getekende PHS-deal ontstaan er nieuwe kansen voor Boxtel en haar inwoners. Niet slechts het verplaatsen van huidige verkeersproblemen dient het doel te zijn, maar de huidige verkeersproblemen dienen opgelost te worden ineen nieuwe deal. Laten we die kans grijpen en daarbij tempo maken.