Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

  

Betreft: schriftelijke vragen art.37 RvO “Liever een Bruisend Centrum dan een Briesend Centrum”

  

Boxtel, 10 mei 2016

 

Geacht College,

 

In vervolg op de door u genomen verkeersbesluiten betreffende enerzijds het instellen van parkeervergunningen in het gehele centrum en anderzijds invoering van blauwe zone parkeren in plaats van betaald parkeren, hebben wij een paar opmerkingen en vragen voor u. Wij betreuren het nog steeds dat u in ons centrum nog steeds kiest voor een Briesend Centrum en niet voor een Bruisend Centrum. Wij blijven van mening dat je met samenwerking in het centrum (zowel met bezoekers, inwoners en ondernemers) echt stappen vooruit zet. Met de confrontatie die u blijft kiezen, wordt het steeds moeilijker om de noodzakelijke stappen te zetten voor een Bruisend Centrum. 

 

In de laatste raadsvergadering werden wij namelijk verrast door de uitspraak van wethouder Van den Broek op onze concrete vraag of hij van mening is dat parkeervergunningen een positief effect hebben op een Bruisend Centrum. De wethouder antwoordde dat de voorgestelde parkeervergunningen positief bijdragen aan een Bruisend Centrum. Dit gebeurde overigens zonder een inhoudelijke toelichting op deze voor ons vreemde gedachtekronkel.

 

Een deel van de door u genomen verkeersbesluiten gingen over het afschaffen van betaald parkeren en het invoeren van gratis parkeren middels de blauwe zone. Hierover besliste de raad overigens al in de zomer van 2012(!). Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze verkeersbesluiten met gejuich zijn ontvangen en willen dan ook graag dat deze blauwe zones zo snel mogelijk geëffectueerd worden.

 

Verder hebben we de “Huurovereenkomst Terrein Boxtel NS Stations/ Gemeente Boxtel“ van mei 2014 van de gemeente met NS-vastgoed bekeken. Dat contract biedt mogelijkheden om het gesprek met NS-vastgoed te openen. Iets wat gezien de grote weerstand tegen de door u voorgestelde parkeervergunningen, volgens ons zeer wenselijk is. Er zijn namelijk mogelijkheden om aan de wens van NS-vastgoed (een vol parkeerterrein aan de Ladonkzijde met de daarbij behorende parkeeropbrengsten voor de NS en dus geen mogelijkheid voor langparkeerders aan de centrumzijde van het station) tegemoet te komen. Door het gesprek te openen, voorkomt u dat Boxtel nog lang te maken krijgt met een briesend centrum a.g.v. de parkeervergunningen. Voor ons staat namelijk vast dat een (groot) deel van onze burgers bereid is tot een rechtsgang bij de Raad van State tegen de invoering van parkeervergunningen in een dergelijk groot gebied. Mogelijk biedt een blauwe zone op het Jan van Eschplein, in combinatie met een regeling waarbij langparkeren niet mogelijk is in de woonwijk nabij het station, een oplossing, waar NS-vastgoed, de gemeente en onze bewoners zich in kunnen vinden zonder briesend tegenover elkaar te blijven staan! Dit juichen wij toe.

 

Wij hebben de volgende vragen voor u: 

  1. Kan wethouder Van den Broek ons uitleggen waarom de invoering van parkeervergunningen in een dergelijk groot gebied positief bijdraagt aan een Bruisend Centrum? Zo ja, dan vernemen we die uitleg graag in uw antwoordbrief.

  2. Deelt het college de mening van Wethouder Van den Broek dat parkeervergunningen een positieve bijdrage leveren aan een Bruisend Centrum?

  3. Zijn er zienswijzen ingediend tegen de genomen verkeersbesluiten aangaande invoering van de blauwe zone?

  4. Bent u bereid die blauwe zones versneld in te voeren, dus vooruitlopend op de gehele juridische procedures rondom parkeervergunningen?

  5. Bent u bereid om het gesprek met NS-vastgoed te openen, aangezien de beoogde doelstelling van beide partijen ook op een andere manier dan middels de genomen verkeersbesluiten mogelijk is?

Fractie BALANS blijft zich inzetten voor een Bruisend Centrum. Wij hopen dat u dat ook gaat doen in plaats van te kiezen voor een Briesend Centrum, waarbij burgers en ondernemers tegenover onze gemeente staan. Samen bereik je meer!

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)

Willy van Zuijlen