Geacht College,

Op 26 september 2018 stond in het Brabants Dagblad bij de uitvoering van de nieuwe participatiewet dat de gemeente Sint Michielsgestel de komende jaren meer aandacht gaat schenken aan het vinden van passend werk voor statushouders.

Wij als BALANS juichen dit toe maar zijn van mening dat het niet alleen moet gaan om statushouders maar ook om andere mensen die een bijstandsuitkering hebben.

Het is ons gebleken dat het binnen de kaders van de participatiewet erg lastig is om mensen die in deeltijd kunnen en willen werken, te motiveren om aan de slag te gaan. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het salaris dat, in deze gevallen in deeltijd wordt verdiend, in mindering wordt gebracht op de uitkering. Er is dus geen financiële prikkel om in deeltijd te gaan werken, terwijl dit wel gezien kan worden als opstap naar een fulltime baan.

Als bijvoorbeeld een gezinshoofd, ouder dan 22 jaar en jonger dan 27 jaar, 2,5 dag per week (50%) gaat werken tegen het minimumloon, verdient deze persoon per maand € 797,25 per maand. Dit is lager dan de bijstandsuitkering van € 1336.42.

De landelijke overheid heeft ook geconstateerd dat er sprake is van een drempel voor mensen in de uitkering om te gaan werken. Om die reden is vanaf 1 april 2017 de ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ in werking getreden. Gemeenten kunnen binnen deze tijdelijke regeling experimenteren met maatregelen gericht op het verbeteren van de uitstroom uit de bijstand.

Bovenstaande leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Herkent u bovenstaande problematiek?
  2. Bent u bekend met de genoemde tijdelijke regeling Experimenten Participatiewet?
  3. Heeft u wellicht een aanvraag voor deze regeling gedaan?
  4. Zo ja, hoe zag deze aanvraag er uit en wat is het besluit geweest van het Ministerie hieromtrent?
  5. Zo nee, waarom heeft u een dergelijke aanvraag niet gedaan?
  6. Bent u bereid om alsnog een aanvraag voor deze regeling in te dienen, uiteraard met als doel bovengenoemde knelpunten weg te nemen? En op welke termijn?
  7. Indien u niet bereid bent om een aanvraag voor een experiment in te dienen, welke maatregelen gaat u dan nemen om er voor te zorgen dat deze belemmeringen weggenomen worden?

BALANS ziet de toegevoegde waarde van het opheffen van belemmeringen die de uitstroom uit de uitkering in de weg staan. We willen dat zo veel mogelijk mensen aan  het werk zijn, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien is dan spraken van een win-win situatie; de cliënt heeft werk, doet volwaardig mee in de samenleving en ontwikkelt zijn talenten, en voor de gemeente is het goed als burgers het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen en op termijn uit de bijstand gaan. Wij juichen experimenten om dit te realiseren toe.