Schriftelijke vragen: Evaluatie verkeersmaatregelen Baroniestraat

Naar aanleiding van de evaluatie van de bestaande verkeerssituatie Baroniestraat stellen we deze schriftelijke
vragen. In juli 2022 is de gemeente Boxtel begonnen met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Baroniestraat.
Het doel van deze maatregel was om de leefbaarheid en veiligheid van de Baroniestraat en directe omgeving te
verhogen. Omdat we als BALANS niet overtuigd waren van het nut en de noodzaak van deze maatregelen hebben we
bij de behandeling in de raad van dit voorstel gevraagd om een evaluatie, die nu dus is uitgevoerd.

Voor de vragen en antwoorden zie onderstaande link:

https://mijngemeentedichtbij.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/83296bc8-64bc-4d6f-ad98-67a01679810b