Betreft: schriftelijke vragen ‘Boxtel na Corona; financiële herijking noodzakelijk’
Boxtel, 5 mei 2020
Geacht College,

Boxtel heeft de laatste jaren steeds te veel uitgaven gedaan ten opzichte van de inkomsten en verkeert daardoor in zwaar financieel weer. Ons inziens grotendeels veroorzaakt door verkeerde politieke accenten, c.q. ambities en ook een deel veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (o.a. WMO- en Jeugdbeleid). Het maakt in ieder geval dat volgens BALANS het college van Boxtel elke euro die ze uit wil gaan geven, 2 keer om moet draaien en zich de vraag moet stellen: hebben deze uitgaven een toegevoegde waarde voor onze burgers en maken de (geplande) uitgaven het woon-, leef- en werkklimaat van onze burgers beter?
Bovenstaande is niet nieuw en algemeen bekend en erkend. Echter toen bekend werd dat de bodem van onze schatkist bereikt was, was er nog geen Corona. Er is simpelweg geen rekening gehouden met de grote economische-, sociale- en maatschappelijke gevolgen die er nu zijn én die er in de toekomst als nasleep nog zullen komen.
Dit maakt een fundamentele herijking van onze gemeentefinanciën keihard nodig en er mogen op voorhand geen heilige huisjes beschermd worden voor de fundamentele herijking. Wat ons betreft moet bij elke geplande uitgave uit de – in meerderheid -goedgekeurde begroting door het College zorgvuldig gewogen worden of die uitgaven echt wel verstandig is.
Om het u gemakkelijker te maken hebben we ook alvast nagedacht over oplossingen. Zo denken we als BALANS bijvoorbeeld dat de opgenomen kosten voor de mogelijke afsluiting van de Fellenoord, maar ook de opgenomen kosten voor PHS-maatregelen, tegen het licht gehouden moeten worden. Beide leveren namelijk onvoldoende bijdragen aan het wel en wee van onze inwoners (hebben te weinig oplossend vermogen), maar bovenal zal ons geld als gevolg van de naweeën van Corona, op andere plaatsen waar dit harder nodig is ingezet moeten worden. Ook te ambitieuze plannen als Boxtel Energieneutraal in 2030 zullen niet ontkomen aan noodzakelijke bezuinigingen en de ambitie van Boxtel zal daardoor gelijke trend moeten gaan houden met de ambitie van het Rijk (Energie neutraal 2050 in plaats van 2030). Ook andere projecten zoals het Biomassaplein en De Kleine Aarde moeten tegen het licht gehouden worden om daarmee de inkomsten ten opzichte van de huidige gedachten, te vergroten.

We hebben aan u in dit kader de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat als gevolg van Corona een financiële herijking (=strepen van geplande uitgaven) noodzakelijk is om financieel gezond te  kunnen worden? Zo nee, hoe denkt u dat Boxtel financieel gezond wordt na de Corona?
2. Bent u bereid om samen met de raad de goedgekeurde begroting in het kader van bovenstaande tegen het licht te houden en samen met de raad
keuzes te maken om te snoeien in de huidige begroting om de naweeën van de Corona de baas te kunnen en financieel gezond te worden?
3. Maakt u op dit moment al pas op de plaats en zet u projecten/plannen on hold of geeft u alles gewoon uit zoals het in de begroting goedgekeurd is?
4. Bent u het met ons eens dat “Boxtel voor de Corona” al een hele financiële klus is, maar dat “Boxtel na de Corona” nog veel fundamentelere keuzes vraagt?

BALANS denkt graag met u mee hoe we onze gemeente na Corona kunnen behoeden voor een artikel 12 gemeente. Volgens ons begint dat met een
hangslot op de portemonnee; eerst herijking op basis van urgentie, nut en noodzaak. Een minder hobbymatige kijk op ons vastgoed (oa Vorst B en De Kleine Aarde) zal ook de inkomsten in de gemeentelijke portemonnee verhogen. Door een reeds doorgevoerde bezuiniging ervaren onze burgers nu reeds de teruggang in het onderhoud van groen en wegen (oa meer onkruid in trottoirs en onkruid in bermen). Dat irriteert ze, maar door nu extra te herijken kunnen we er mogelijk wel voor zorgen dat ze in de toekomst trots kunnen blijven op onze prachtige gemeente!

PS
Het door ons gevraagde hangslot lijkt u nu ook nog op de portemonnee te zitten, aangezien u slechts een luisterend oor aanbiedt voor getroffen ondernemers. De noodzakelijke snelle financiële ondersteuning (uitbetaling en/of kwijtschelding) blijft uit waardoor de onzekerheid bij ondernemers die het water aan de lippen hebben staan voort duurt. De term “Meewerkend Boxtel” kunt u nu snel in de praktijk brengen voor deze ondernemers!