Boxtel, 1 november 2017

  

Schriftelijke vragen

 

Correcte verwerking toezegging wethouder inzake opschortende voorwaarden sluiting dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer

 

Geacht college,

 
Tijdens de behandeling in de raad van 12 september waren alle fracties en de aanwezige op de publieke tribune zeer content met de toezegging van wethouder Van Wanrooy namens het college
dat pas wordt overgaan tot sluiting van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer nadat de VLK, de maatregelen in Tongeren en capaciteitsuitbreiding Keulse Baan zijn gerealiseerd.

Dit voorkomt namelijk een verkeersinfarct en onbereikbaarheid tijdens de uitvoering van het totale pakket aan afspraken. Deze toezegging is ook letterlijk opgenomen in de vastgestelde besluitenlijst van deze gemeenteraadsvergadering. En ook in de pers heeft deze aanpassing van de oorspronkelijke nota de nodige aandacht gehad zodat ook onze burgers er van op de hoogte zijn.

 

In het collegebesluit van 27 september, wat vanaf 20 oktober tot 1 december in de inspraak ligt voor beroepsmogelijkheid bij de Raad van State is deze toezegging aangaande de opschortende voorwaarden niet correct verwerkt. Er is namelijk gesteld “De dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat in Boxtel, zijnde het deel vanaf de oostzijde van de spoorwegovergang ’s-Hertogenbosch-Eindhoven tot aan de Van Salmstraat aan de zuidzijde en Tongeren ten oosten van Tongeren 2 , af te sluiten voor alle motorvoertuigen door middel van verkeerstekens en fysieke maatregelen. Deze sluiting vindt niet plaats eerder plaats dan nadat tenminste de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, als belangrijkste alternatief voor het gemotoriseerd verkeer, in gebruik is genomen”.

Deze formulering is niet in lijn met de raadsbehandeling en niet conform wat u de raad en onze burgers heeft toegezegd. Door deze formulering ( het woordje tenminste dekt de gewenste lading niet) kan de dubbele overweg Tongersestraat nog steeds gesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, alvorens de maatregelen in Tongeren en capaciteitsuitbreiding Keulsebaan en Tongeren uitgevoerd zijn. En daar zit nu net de crux, want dat wil de raad niet!

 

Burgers en raad lijken nu op het verkeerde been gezet, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat u bewust voor deze formulering gekozen heeft. Ook dringt de tijd voor burgers, en voor de raad, om in beroep te gaan bij de raad van state. Daarom hebben we onderstaande vragen: 

  1. Bent u bereid om deze omissie te corrigeren en dus een wijziging op het nu gepubliceerde door te voeren en het stuk met een letterlijke verwerking van de toezegging van de wethouder voor 6 weken opnieuw ter inzage te leggen?

  2. Uiteraard is deze toezegging in de raadsvergadering over de gewijzigde gefaseerde uitvoering van alle maatregelen PHS, ook van groot belang voor de contractpartners. Bent u bereid deze gewijzigde gefaseerde aanpak te delen met uw partners en op te laten nemen in de samenwerkingsovereenkomst?

    ‘Waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden’ en ‘vergissen is menselijk’ zijn verschonende spreuken in deze en dit blijkt dus te kunnen gebeuren, ook door uw college. In dit dossier waar de gevolgen voor onze burgers al extreem groot zijn, is het snel herstellen van deze vergissing, en dus de juiste verwerking van de toezegging van de wethouder, belangrijk voor enerzijds de bestuurlijke betrouwbaarheid en anderzijds het niet verder af laten brokkelen van het broze draagvlak onder burgers voor het totale maatregelenpakket PHS.

We rekenen daarom op een snelle beantwoording van deze brief en op een snelle rectificatie van het gepubliceerde besluit.

 

Hoogachtend

Fractie BALANS

Mariëlle van Alphen

Rianne van Esch

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)