Schriftelijke vragen Afwegingsnotitie fietsoversteek Boseind

Boxtel, 11 december 2018

Geacht college,

We hebben kennis genomen van uw RaadsInformatieBrief (RIB) van 5 november waarin u ons kennis laat nemen van de afwegingsnotitie fietsoversteek Boseind.

Deze afwegingsnotitie is een gevolg van een unaniem aangenomen motie in de raad van 6 maart 2018. De aangenomen motie vindt u in de bijlage.

De oproep vanuit de raad was een vervolg van uw “kortdoordebocht-onderzoek” en conclusies uit 2017, waarbij de raad zich in de motie afvraagt of de destijds gepresenteerde scenario’s wel tot een optimale veilige fietsoversteek leiden. Destijds hebben wij al een variant benoemd van een mogelijke fietsbrug, als mocht blijken dat kabels en leidingen een  tunnel blokkeren. Wij weten ook dat het destijds verkiezingstijd was en sommige partijen nu vergeten zijn wat ze toen beloofd hebben aan met name Lennisheuvel.

Wij willen nogmaals stellen dat wij het een gemiste kans van dit college vinden dat ze destijds niet samen met de eigenaar van het voormalige BioMerieux-terrein tot een akkoord zijn gekomen om over dat terrein een openbare weg aan te leggen; daarmee was er minder auto- en vrachtverkeer gekomen op rotonde Boseind.  Nu is die mogelijkheid helaas verkeken door de ontwikkeling van dat terrein.

Na bestudering van de opgestelde afwegingsnotitie van 89 pagina’s stellen wij ons toch de vraag of u voldoende uitvoering heeft gegeven aan de unaniem vastgestelde motie. Los nog van het feit dat het vermeldde tijdpad, duidelijkheid voor 1 juni 2018, niet gehaald is, lijkt er ook niet naar oplossingen gekeken die buiten rotonde Boseind zelf liggen.

Uw stellingname dat het college verder niets meer doet aan alternatieven, in het kader van “helder verwachtingenmanagement” gaat ons wat kort door de bocht. U wilt gewoon door met uw standpunt, namelijk met een gelijkvloerse fietsverbinding Lennisheuvel-Boxtel, aan de westzijde gelegen en met een VRI geregeld kruispunt.

Bovenstaande inhoudelijke zaken staan nog los van het doorlopen proces waarbij u de stakeholders (RKO en SPIN) niet eens voor publicatie de mogelijkheid tot reflectie hebt geboden.

Wij hebben daarom de volgende vragen voor u:

  1. Vindt u dat u met de huidige rapportage voldoende gehoor heeft gegeven aan de verstrekte opdracht van de raad, en dan met name om ook buiten de rotonde Boseind te kijken?
  2. Waarom is er niet breder gezocht naar een fietsbrug met uiteraard voldoende doorrijhoogte van 4 meter, welke op diverse plaatsen kan beginnen en kan eindigen? Met prima lokale bedrijven als VDL en Sanders Machinebouw hebben we bedrijven in onze gemeente die deze uitdaging best aandurven (zie de onlangs gelegde voetgangersbrug over de Beerze)?
  3. De aanwezige ondergrondse kabels en leidingen wordeneen financieel obstakel genoemd voor een fietstunnel ter plekke maar nergens in het rapprt blijkt wat de kosten van verplaatsing zijn; hoe groot zijn die kosten?
  4. Inhoudelijk kunnen wij op basis van een RIB niet met u en met de raad onderling in debat gaan; bent u bereid om een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden waarin uw voorkeursvariant onderwerp van besluitvorming is? De raad kan dan tonen wat de waarde is van een veilige fietsverbinding Boxtel-Lennisheuvel.

Wij stellen deze vragen om te voorkomen dat we als raad en ook de inwoners van Lennisheuvel met een onbevredigend gevoel blijven zitten door een onvolledig onderzoek. Gelukkig heeft u wel aangegeven dat geld niet de doorslag bij uw keuze heeft gemaakt, want een duurzame veilige  oplossing voor een lengte van jaren is nooit te duur!