Op 30 oktober 2018 heeft BALANS een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen om nog in 2018 ‘spijkers met koppen te slaan in de uitvoering van de verbetering van de verkeerssituatie bij MEP.’ Deze motie is raadsbreed aangenomen.
Omdat het stil bleef hebben we op 5 april 2019 vragen gesteld over de stand van zaken. Op 7 mei 2019 hebben we van u antwoorden gekregen op onze vragen. U antwoordt onder andere dat u verwacht dat de verbetering van de verkeerssituatie bij MEP ultimo 2019 in uitvoering zal worden genomen. Hoewel wij al veel eerder actie verwacht hadden op dit punt, was dit voor ons een positief signaal dat er nu echt werk gemaakt zou gaan worden van het oplossen van het verkeers- en parkeerprobleem. In de raadsvergadering van 6 juni heeft wethouder Van Wanrooij, naar
aanleiding van de brief van BALANS over de verkeerssituatie bij MEP de toezegging gedaan nog uit te zoeken hoe het zit met de aansluiting
Parkweg/Molenwijkseweg. Recent ontvingen we het volgende antwoord:
Er is op korte termijn géén zicht op realisatie van een gewijzigde aansluiting van de Parkweg op de Molenwijkseweg.
Binnen het project herinrichting Molenwijkseweg wordt aan het college voorgesteld om het project gefaseerd al dan niet gewijzigd uit te voeren, in
verband met de gestelde financiële kaders en de benodigde grondaankopen.

Onze vragen naar aanleiding van dit verontrustende antwoord zijn:
1. Heeft deze fasering en eventuele wijziging gevolgen voor de termijn waarin de nieuwe verkeers- en parkeersituatie bij MEP wordt
gerealiseerd?
2. Zo ja, wanneer denkt u dat deze realisatie dan een feit zal zijn?
3. Zo ja, maakt u dan nu al, zonder overleg met de gemeenteraad keuzes inzake prioritering van projecten?
4. Zijn belanghebbenden zoals het bestuur van MEP hier al over geïnformeerd?
5. Is een discussie met de gemeenteraad over (financiële) keuzes voor de komende jaren nog wel zinvol, of zijn al vele keuzes door het College
gemaakt? Zo ja, kunt u ons dan informeren over deze keuzes?

Het is BALANS een doorn in het oog dat al vele jaren getreuzeld wordt met het aanpakken van de verkeers- en parkeerproblemen bij MEP.
We kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat dit voor u blijkbaar al jaren geen hoge prioriteit heeft.
U kiest eerder voor bijvoorbeeld een biomassaplein en andere ecoprojecten, dan voor veiligheid van sportende kinderen en ouders.
Vele burgers, en wij ook, snappen niet dat het verbeteren van de veiligheid voor jonge fietsers op deze plek (er is ruimte beschikbaar voor een goede oplossing) zo lang moet duren en dat College nog steeds niet tot uitvoering is overgegaan.
Daadkracht is ver te zoeken in deze kwestie!