Fractie BALANS heeft ambtelijk vragen gesteld over het dossier Triple E en over de antwoorden zijn wij verbijsterd.

Bewust hebben we gekozen voor ambtelijke vragen en dus een reactie vanuit het gemeentehuis, ook al weten wij dat er op straat ook al vele verhalen over de handelswijze van de gemeente en Triple E de ronde gaan.

Onze bevindingen vindt u in het hieronder geplaatste persbericht.

Zoals u aan het slot van ons persbericht kunt lezen, hebben we onze collega’s van de gemeenteraad gevraagd om ons te steunen in volledige openheid en transparantie in dit dossier. Opvallend genoeg kregen we alleen steun van het CDA en hebben de andere partijen geen behoefte aan het openbaar maken van het dossier. Of zouden zij al achter de schermen op de hoogte zijn gebracht van dit dossier, waarbij het oorspronkelijke raadsbesluit al lang niet meer gevolgd wordt?

De meerderheid van de raad wil het dossier en de handelswijze van de verantwoordelijk wethouder, of van het gehele college, dus onder de mat vegen. Voor ons onbegrijpelijk en ook niet acceptabel. Wordt dus vervolgd. Maar lees zelf de feiten en trek uw eigen conclusie over de procesgang in dit dossier. Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op. Woordvoerder m.b.t. dit onderwerp is onze fractievoorzitter Wim van der Zanden.

 

PERSBERICHT: Onderzoek dossier Triple E verbijsterend!

De fractie van BALANS heeft afgelopen week antwoord gekregen op de door haar gestelde ambtelijke vragen met betrekking tot het verloop van het proces met Triple E sinds het raadsbesluit van eind februari 2014. Aanleiding hiervoor was de laconieke beantwoording van vragen door de portefeuillehouder tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van 14 oktober. Wij hebben de antwoorden bestudeerd en komen tot onderstaande bevindingen.

Koud 14 dagen na ondertekening van het huurcontract is voor onderhoudswerkzaamheden aan Triple € 50 mille overgemaakt. Volgens het getekende contract moest Triple E reeds voor 1 maart, en vervolgens maandelijks, € 5.000 huur aan de gemeente betalen. Tot op heden – er zijn inmiddels 8 maanden verstreken – is er geen cent huur aan de gemeente overgemaakt. De eerste alarmbel ging bij de gemeente overigens al rinkelen op 6 mei.

Voor de volledigheid en toelichting: in het contract met Triple E is o.a. vastgelegd, dat het niet nakomen van de bepalingen in het huurcontract “een overtreding is van de overeenkomst”. Verder is opvallend, dat de gemeente geen bankgarantie heeft bedongen.

Tijdens de behandeling van onze vragen op 14 oktober antwoordde de portefeuillehouder namens het college, “dat de gemeente Boxtel gelukkig een contract heeft met de Holding en niet met Triple E, waardoor we sterker staan en we meer zekerheid hebben, dat onze partner niet failliet gaat”.

Uit de aan ons verstrekte stukken blijkt echter, dat het contract met Triple E is aangegaan en niet met de Holding. Dat blijkt ook uit de ons toegezonden gespreksverslagen, waarin nota bene door Triple E – tijdens een overleg op 8 oktober – zelf wordt gesteld, “dat de Holding Triple E niet meer kan ondersteunen” en gedreigd wordt, dat “de Holding het faillissement van Triple E kan aanvragen”. Ook schermt Triple E gedurende dit overleg met het voornemen om voor het beheer van De Kleine Aarde een afzonderlijke stichting te maken met activiteiten zoals opwekking van windenergie. Ook blijkt in diezelfde bespreking “een exit scenario” aan de orde te zijn geweest, waarbij de sleutel “weer bij de gemeente wordt ingeleverd en er niet met modder naar elkaar gegooid mag worden”!

Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk, dat de gemeente Boxtel het perceel op De Kleine Aarde – oorspronkelijk bedoeld voor basisschool De Hobbendonken – ondanks de bekendheid dat Triple E geen cent te makken heeft, toch nog Triple E aanbiedt voor 10.000 euro huur per jaar. In dit verband vragen wij ons af, of de gemeente de begane fout niet wil inzien of het vermoeden heeft, dat een dergelijke, o.i. niet normale gang van zaken, binnenkamers dient te blijven.

Ook heeft Triple E meteen kenbaar gemaakt geen huur te willen betalen voor dat extra perceel; logisch gezien haar financiële positie.

Verder blijkt dat er ook al gesproken is over het oprichten van een nieuwe stichting, welke dan het terrein, nadat Triple E weg is, ter beschikking krijgt.

Wij vragen ons af welke reden(en) er zijn, dat wij op basis van de vorige week aan ons verstrekte ambtelijke informatie, eerder door de portefeuillehouder onjuist zijn ingelicht en gissen naar de reden(en) waarom de portefeuillehouder niet zelf namens het college de gemeenteraad volledig informatie heeft verstrekt over de gerezen problemen met Triple E.

Openheid en transparantie ontbreken in dit dossier en zijn kernwaarden bij uitoefening van het openbaar bestuur, ook al is dat – zoals bij dit onderhavige prestige project – minder aangenaam voor verantwoordelijk wethouder Van de Wiel. In dit dossier ontbreekt het aan actieve informatie door het college richting gemeenteraad, mede omdat reeds vanaf de eerste weken dit maatschappelijk gezien beladen dossier – gelet op de voorgeschiedenis – onder druk stond en van nakoming van de gesloten overeenkomst op geen enkele manier noch poging daartoe sprake is. Helaas is in het dossier Triple E vanaf het prille begin – financieel gezien – sprake van eenrichtingsverkeer.

Ook is voor ons opvallend, dat sinds het raadsbesluit over dit dossier, er geen collegebesluiten genomen zijn, en wij dus niet weten of dit opvallende “gesjoemel” met Triple E volledig onder verantwoordelijkheid van Wethouder Van de Wiel valt, of dat zijn collega’s van het college hiervoor ook verantwoordelijk zijn.

Vanavond vraagt BALANS in de raadsvergadering middels 2 moties om het openbaar maken van alle informatie van dit dossier, het aanbod van de grondhuur per direct in te trekken en geen nieuwe afspraken en verbintenissen aan te gaan met Triple E tot dat het openbare dossier in de gemeenteraad openbaar besproken is.

Uit een oogpunt van degelijkheid, billijkheid en gelijkheid vertrouwt BALANS erop, dat alle politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dit ter voorkoming en beperking van een verdere negatieve uitstraling van het openbaar bestuur richting inwoners en bedrijven.

BALANS is verbijsterd dat het zover heeft kunnen komen in dit (prestige) dossier en wil de gemeente en haar burgers behoeden voor verdere nadelige stappen met Triple E.

 

4 november 2014

 

Fractie BALANS,

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)

Willy van Zuijlen