Boxtel, 30 september 2019
Betreft: Ongebruikt PGB-geld van gemeente Boxtel nog onterecht op
rekening SVB?
Geacht College,
Op 28 juni 2019 hebben we u schriftelijke vragen gesteld over Grip op
kwaliteit en kosten Jeugdzorg. U heeft hierop geantwoord op 24 juli 2019.
In onze brief vroegen we aandacht voor het feit dat we, onder andere via
ons spreekuur, gesignaleerd hadden dat er ongebruikte PGB gelden voor
de jeugd zijn die nog niet zijn terugbetaald aan de gemeente. In het kader
van de tekorten bij de gemeente Boxtel leek ons dat onwenselijk en
vroegen we u hierop actie te ondernemen.
In uw antwoord geeft u aan dat dit niet het geval is en dat een actie niet
nodig is omdat niet gebruikte PGB gelden, die door SVB niet zijn
uitbetaald, van de gemeente blijven.
Naar aanleiding van uw antwoord zijn we verder onderzoek gaan doen en
hebben we geconstateerd dat de werkwijze inzake PGB’s als volgt is:
• Cliënt vraagt zorg/begeleiding bij de gemeente.
• Gesprek met gemeente
• Beoordeling door gemeente
• Toekenningsbeschikking wordt afgegeven in Zorg in Natur en/of PGB.
• Gemeente stort bedrag op rekening SVB (Sociale Verzekeringsbank)
• Cliënt maakt contracten met hulpverleners en zendt deze ter
controle en verwerking naar SVB
• Gemeente accordeert deze contracten na controle
• Hulpverleners werken en sturen eind van de maand hun
factuur/uren door naar cliënt
• Cliënt declareert deze bij de SVB
• SVB keert uit direct naar hulpverlener (zonder cliënt als
tussenstation).
Kort samengevat: De gemeente stort het PGB voor een cliënt naar SVB,
de cliënt kan hieruit declareren en de betaling gaat rechtstreeks van SVB
naar de hulpverlener.

Vraag 1: Klopt de hierboven beschreven werkwijze?
Wat wij bij ons onderzoek ook hebben geconstateerd is dat de niet
gebruikte PGB jeugdgelden niet automatisch door SVB teruggestort
worden aan de gemeente, maar dat de gemeente hier actief om moet
verzoeken bij SVB.
Vervolgens hebben we bij een aantal bewoners van Boxtel gevraagd om in
te loggen bij SVB en te kijken hoeveel ongebruikt PGB er nog
geregistreerd staat. Dat bleek in alle gevallen die we hebben gevraagd het
geval te zijn, waarbij de bedragen opliepen tot wel € 85.000,-! Het betrof
hier niet gebruikte PGB gelden vanaf 2015.

Vraag 2: Klopt het dat de gemeente actief een verzoek moet doen om niet
gebruikte PGB gelden terug te ontvangen van SVB?

Vraag 3: Hoe vaak heeft de gemeente Boxtel dit gedaan vanaf 2015
(invoering jeugdwet) en hoeveel niet gebruikt PGB geld is op deze wijze
vanaf 2015 per jaar teruggegaan naar de gemeente Boxtel?

Vraag 4: Hoeveel PGB’s zijn er vanaf 2015 verstrekt en in hoeveel
gevallen zijn de PGB gelden (deels) ongebruikt gebleven?
Vooruitlopend op uw antwoorden zijn we zelf ook aan het rekenen gegaan.
Stel dat er totaal 80 PGB’s verstrekt zijn vanaf 2015, dat deze gelijkelijk
over de jaren heen toegekend zijn en dat het totaal openstaand PGB
bedrag gemiddeld € 20.000,- is dan komen we bij benadering op een
bedrag van € 800.000,- dat nog op de rekening van SVB zou staan.

Vraag 5: Kunt u ons aangeven hoeveel geld er nog bij SVB staat, dat
eigenlijk thuishoort bij de gemeente Boxtel?
BALANS vindt de kwaliteit van de jeugdzorg erg belangrijk en is dan ook
van mening dat ongebruikte PGB gelden voor de jeugd aangewend
moeten worden voor de jeugdzorg en niet terug moeten vloeien naar de
algemene middelen. Om deze reden stellen we de volgende vraag:

Vraag 6: Bent u het met ons eens dat ongebruikte PGB gelden uitsluitend
aangewend kunnen worden voor jeugdzorg?
BALANS is van mening dat in het kader van het tekort op de begroting
van de gemeente Boxtel gekeken moet worden naar alle geldstromen die
er vanuit de gemeente zijn en dat deze kritisch moeten worden bekeken.
Dat brengt ons op de volgende vraag:

Vraag 7: Bent u van plan om alle geldstromen vanuit de gemeenten
kritisch te gaan bekijken?
Het blijft BALANS een doorn in het oog dat de kosten van jeugdzorg
oplopen, dat daar blijkbaar geen grip op is terwijl jeugdzorg één van de
belangrijkste onderwerpen is binnen elke gemeente en dus ook binnen de
gemeente Boxtel.
Wij ontvangen graag de antwoorden op onze vragen voor de behandeling
van de begroting op 29 oktober 2019.