Fractie BALANS wil voorkomen dat de leeftijdsgroep 14-18 jarigen niet maximaal kan genieten van Carnaval 2014, nu zij door de huidige actualiteit van enerzijds de Drank- en Horecawet en anderzijds door het feit dat B-Town al uitverkocht is, tussen wal en schip dreigt te vallen.
 
Reden voor ons om het College van Burgemeester en Wethouders vandaag een brief te schrijven, waarin wij een aantal vragen over dit onderwerp stellen.

Carnaval dient immers een feest te zijn voor alle leeftijden!

Aan het College van B&W 

van de gemeente Boxtel

                            

Onderwerp: “Blurptent” 2014

Boxtel, 4 februari 2014

Geacht College,

U weet dat over een kleine 4 weken volksfeest nummer 1, Carnaval, weer losbarst in ons Indegat. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud maximaal kan genieten van dit volksfeest. Wij constateren alleen dat door de huidige actualiteit van enerzijds de drank- en horecawet en door anderzijds het feit dat B-Town al uitverkocht is er een leeftijdsgroep tussen wal en schip dreigt te vallen.

BALANS wil voorkomen dat de leeftijdsgroep 14-18 jaar niet maximaal kan genieten van Carnaval 2014. Carnaval is namelijk volkscultuur.

BALANS kan zich voorstellen dat o.a. de Stichting Openbaar Carnaval dit probleem ook geconstateerd heeft en dat zij over dit probleem met diverse mensen en instanties in gesprek is gegaan.

Daarom willen wij U vragen om U samen met Stichting Openbaar Carnaval, Stichting Openbaar Jeugd Carnaval, carnavalsverenigingen en de Boxtelse Horeca in te spannen om toch iets voor deze jeugd te betekenen, waarbij U vooral aan zet bent voor de faciliterende rol, openbare orde en veiligheid en voor een soepel en tijdig verloop van het juiste vergunningentraject.

Wij zouden het toejuichen als U dit actief oppakt om samen met alle Waggelinden een soort “Blurptent” in 2014 te laten verschijnen waardoor onze jeugd, 14-18 jaar, niet op straat MOET gaan zwerven, maar Carnaval kan vieren met leeftijdsgenoten in een “Blurptent”, waarbij een geschikte ruimte net zo goed is als een tent.

Wij hopen dat U zich samen met de genoemde organisaties in wilt spannen om naast de Kwekpoel en B-Town in 2014 een “Blurptent” te realiseren, zodat alle inden en donsinden een spetterend Carnaval 2014 mogen vieren.

Bent U bereid om met genoemde organisaties iets voor de genoemde doelgroep te betekenen en ook tijdig voor de noodzakelijke vergunningen te zorgen?

U zou er al onze Boxtelse Carnavalsvierders een groot plezier mee doen en daarmee ook tonen dat Carnaval een feest dient te zijn voor alle leeftijden!

Wij hopen spoedig een reactie van U te ontvangen.

Hoogachtend,

Fractie BALANS:

Willy van Zuijlen

Wim van der Zanden

Erica Vos

Serjik Safarlou

Mariëlle van Alphen, woordvoerder (tel.nr. 06 – 382 753 69)