Inbreng BALANS tijdens de raadsavond van 22 april 2014:

BALANS is niet verbaasd dat de coalitie gevormd wordt door de 4 partijen.

Het oorspronkelijke plan van het zittende college om aangevuld met de SP verder te gaan is weliswaar niet gelukt, maar gegeven de actuele situatie is de samenstelling geen verrassing.

 

Twee opmerkingen maken wij bij de samenstelling:

1. Inbox heeft haar verzoek om hertelling ingeruild voor een wethouderspost zoals ook haar partijvoorzitter eerder eerlijk toegaf en

2. D66 mag meedoen omdat er een kink in de kabel kwam bij de PvdA/GL.

De vraag of met deze coalitiesamenstelling recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag, is feitelijk geen vraag. Net zo min of er sprake is van ruimte voor innovatie en vernieuwing.

 

Dan de inhoud van het voorliggende stuk:

Het stuk blinkt uit in vaagheden en wollig taalgebruik, is dus weinig concreet en het lijkt zoiets uit te spreken van “wij weten het ook niet meer” en dan kom je niet verder dan aanvalsplannen (arbeidsmarkt, Stationsstraat, economisch centrum en Ladonk) opstellen voor diverse terreinen. Met de zeer diverse standpunten uit het verleden van deze 4 partijen zou je haast denken dat er nog een document onder ligt waar concretere afspraken, de compromissen, in vastgelegd zijn. Is dat het geval?

Ook is duurzaamheid het toverwoord bij uitstek, en om iedereen te vriend te houden wordt dan aanvullend melding gemaakt van speciaal voor economie en de mens. Ondernemend Boxtel houdt haar hart vast met deze coalitie en dit beleid.

Opvallend vindt BALANS dat er totaal geen continuïteit van beleid is en genomen raadsbesluiten fundamenteel ter discussie gesteld worden, denk o.a. maar aan De Hobbendonken op DKA, en dat het belangrijkste ruimtelijk kader van Boxtel, de structuurvisie Verfrissend Boxtel geen onderdeel is van dit beleidsakkoord. Graag vernemen wij van de 4 partijen of het niet noemen van dit unaniem vastgestelde ruimtelijk kompas van onze raad een omissie is, of dat dit document bij het oud papier kan. Wij vragen dit met name voor onze ruimtelijke woningbouwopgave waar in dit stuk gesproken wordt over inbreiden boven uitbreiden en we enerzijds weten dat er onvoldoende inbreidingslocaties, zonder het groen aan te tasten, niet voorhanden zijn en we anderzijds met zijn allen weten dat we in de structuurvisie Verfrissend Boxtel voor woningbouw keuzes hebben gemaakt voor uitbreidingslocaties als Selissen, Roderweg- Hamsestraat, Smaldersestraat en Lennisheuvel-Zuid.

Verder bleek tijdens de perspresentatie van het programma en het nieuwe college, waar ik gelukkig wel bij aanwezig mocht zijn, dat onze beoogde wethouder financiën noemde dat er creatief geboekhoud moet worden om onze sociale beleidswensen, het sociaal domein, uit te kunnen voeren en voorbeelden waar hij bezuinigingen zag waren allemaal gerelateerd aan de gekozen oplossingsrichting i.h.k.v. PHS. Kunnen de 4 partijen aan ons uitleggen wat er dan nog van het raadsbesluit PHS  overblijft als we geen geld uittrekken voor cofinanciering voor verdubbeling Keulsebaan, aanpak Noord Zuid as en onderzoek naar bredere fietstunnel? BALANS is overigens wel verheugd dat de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg niet ter discussie staat. Jammer is daarentegen dat er wederom een onderzoek komt naar een vrachtwagenverbod op de Kapelweg. Niet nog een onderzoek maar AANPAKKEN!

Serieus werk maken van burgerparticipatie, meer plannen van buiten naar binnen brengen, is het doel van ons allemaal. Daarom zijn we ook blij met de bijdragen van onze burgers van vandaag en kunnen we meteen laten zien hoe serieus we hun inbreng betrekken bij het beleid. We blijven het jammer vinden dat een burgerpanel geen onderdeel uitmaakt van dit beleidsprogramma.

BALANS heeft 3 voorstellen ter verbetering van het voorliggende stuk om ook eventueel in te kunnen stemmen met dit beleidsprogramma. Het zal niemand verbazen dat we daarbij iets concreter zijn dan het voorliggende stuk:

1. Als randvoorwaarde bij het genoemde onderzoek over de onderwijshuisvesting willen wij omwille van continuïteit van bestuur vastleggen dat basisschool De Hobbendonken een 9 klassige brede school wordt op De Kleine Aarde. Zoals eerder vanavond gepleit door onze onderwijspartner Christoffel en er gestuurd is door de opdrachtgever, het college, in de woningbouwaantallen na 2024 en daardoor het onderzoek van pronexus aangaande leerlingprognose gestuurd is.

2. Als randvoorwaarde bij het aanvalsplan voor het centrum willen wij vastleggen dat in aanvulling op het vastgestelde beleid “Op weg naar een leefbaar en Bruisend Centrum”  dat de daarin genoemde gebieden van betaald parkeren, omgezet worden in blauwe zone, inclusief de markt mocht er geen geschikt alternatief voor parkeren op de markt komen. Zoals eerder vanavond gepleit door onze organisaties uit het centrum.

3. Het letterlijk noemen van de beoogde uitbreidingslocaties van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel: Selissen, Roderweg-Hamsestraat, Smaldersestraat en Lennisheuvel-Zuid.

 

Tweede termijn 

BALANS ziet volop kansen voor de inwoners van Boxtel en voor BALANS, alleen moeten we ze dan wel grijpen en uitvoeren! BALANS zal dat zeker doen vanuit een constructieve samenwerking met bruggen bouwen. Echter door het creëren van maatschappelijke onrust, het laten voortbestaan van onduidelijkheden en het ontbreken van continuïteit van beleid stemmen we niet  in met het beleidsakkoord, maar zullen wij steeds een opbouwende constructieve bijdrage blijven leveren voor het woongenot van onze burgers.

Fractie BALANS

 

22 april 2014

 

 

 

AMENDEMENT 1

 

Beleidsprogramma 2014-2018

 

De raad in zijn vergadering bijeen aangaande het onderwerp beleidsprogramma 2014-2018,

 

Overwegende dat:

 

 • Uit de 4 onderzoeksrapporten, opgesteld in opdracht van Centrum Management, de urgente noodzaak blijkt van het invoeren van blauwe zone i.p.v. betaald parkeren;

 • Het voor ons Centrum 5 voor 12 is en snel duidelijke maatregelen genomen moeten worden om verdere teruggang van ons centrum te stoppen;

 • Winkeliers en Horeca pleiten voor een blauwe zone;

 • De vastgestelde notitie ”Op weg naar een leefbaar en Bruisend Centrum” bevat concrete stappen vooruit voor ons centrum;

 • Er voor de parkeerplaatsen in genoemde notitie nog uitgegaan wordt van betaald parkeren rondom en op de markt.

 

Besluit:

 

Aan onderdeel 4 Boxtel werkt aan een sterk Centrum een punt toe te voegen:

 

De genoemde gebieden in de vastgestelde notitie “Op weg naar een leefbaar en Bruisend Centrum” waar betaald parkeren ingetekend is, zo snel mogelijk omgezet worden in blauwe zone. Dit is inclusief de parkeerplaatsen op de markt mocht er geen geschikt alternatief voor parkeren op de markt komen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Boxtel, 22/04/2014

 

Fractie BALANS

 

AMENDEMENT 2

 

Beleidsprogramma 2014-2018

 

De raad in zijn vergadering bijeen aangaande het onderwerp beleidsprogramma 2014-2018,

 

Overwegende dat:

 

 • Het eerste burgerinitiatief (= burgerparticipatie) al sprak over de noodzaak van een basisschool voor Munsel In Goede Aarde;

 • Uit raadsbesluiten van april 2013 en februari 2014 blijkt dat basisschool De Hobbendonken verplaatst wordt naar De Kleine Aarde;

 • Continuïteit van bestuur belangrijk is;

 • De afgelopen periode al duidelijke concept afspraken (onder andere aangaande programma van eisen, architect, bestemmingsplan) door de gemeente gemaakt zijn over de vestiging van De Hobbendonken op De Kleine Aarde;

 • De sociale cohesie in genoemde wijk gebaat is met een 9 klassige brede school;

 • Er op initiatief van de SP in februari 2014 duidelijke randvoorwaarden door de raad zijn vastgelegd om de doorgang van de verhuizing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde veilig te stellen;

 • Er geen onduidelijkheid mag bestaan over de doorgang van de verhuizing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde.

 

Besluit:

 

Aan onderdeel 7 Boxtel voert een sociaal beleid dat sterk maakt en helpt waar nodig een punt toe te voegen:

 

De realisatie van basisschool De Hobbendonken tot een 9 klassige brede school op De Kleine Aarde wordt voortvarend afgewerkt, rekening houdend met de aangenomen SP-moties (in relatie met de samenwerking met Triple E op De Kleine Aarde) van februari 2014.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Boxtel, 22/04/2014

 

Fractie BALANS

 

AMENDEMENT 3

 

Beleidsprogramma 2014-2018

 

De raad in zijn vergadering bijeen aangaande het onderwerp beleidsprogramma 2014-2018,

 

Overwegende dat:

 

 • De gemeenteraad unaniem de structuurvisie Verfrissend Boxtel heeft vastgesteld;

 • Dat in deze structuurvisie de ruimtelijke contouren vastgelegd zijn inclusief uitbreidingslocaties;

 • De provincie intussen ingestemd heeft met de genoemde uitbreidingslocaties;

 • Er onvoldoende inbreidingslocaties zijn om te voldoen aan onze volkshuisvestelijke taak;

 • Inbreiding in veel gevallen in strijd is met punt 5 van het beleidsprogramma 2014-2018 Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente, en dan met name over het aandeel groen in de wijken;

 • Sociale woningbouw makkelijker te realiseren is op uitbreidingslocaties zonder onze gemeentelijke grondexploitaties geweld aan te doen;

 • Boxtel heeft nog steeds behoefte aan genoemde uitbreidingslocaties in de structuurvisie.

Besluit:

 

Aan onderdeel 8 Ruimtelijke ontwikkeling een punt toe te voegen:

 

De beoogde uitbreidingslocaties, genoemd in de structuurvisie Verfrissend Boxtel, Selissen, Roderweg-Hamsestraat, Smaldersestraat en Lennisheuvel Zuid, vormen een uitzondering op de het principe: ‘inbreiden gaat in de regel voor uitbreiden’, en worden actief in samenspraak met eigenaren en omgeving tot ontwikkeling gebracht.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Boxtel, 22/04/2014

 

Fractie BALANS