Afgelopen dinsdag stond de raadsvergadering o.a. in het teken van Glasvezel, De Hobbendonken, Subsidiebeleid, Leerlingenvervoer en kwaliteitsverbetering van het Buitengebied.

 

Aanleg Glasvezel

Aangezien we sinds de raadsvergadering van 10 februari jl. niets meer vernomen hadden en ook geen openbare collegebesluiten ontdekt hadden aangaande de voortgang van een glasvezelnet,

hebben we dit onderwerp aan de orde gesteld tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering.

Wij zijn groot voorstander van een snelle aanleg van glasvezel in het buitengebied.

In de bijlage (Balans.vragenhalfuurtje.voortgang aanleg glasvezel) treft u onze uitgebreide motivering aan en de daarbij behorende vragen.

Wethouder Van Wanrooij heeft bevestigd dat we waarschijnlijkin juni een raadsvoorstel mogen verwachten en dat GlasvezelBoxtel nu nog steeds in beeld is,

waarbij er mogelijk voor de kleine kernen een andere oplossing komt,  en er van de raad gevraagd wordt om een klein budget beschikbaar te stellen.

Ook is er contact geweest om te bekijken of er provinciaal subsidiegeld beschikbaar kan komen voor de realisatie.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar we houden de vinger aan de pols om onze langgekoesterde wens van glasvezel in het buitengebied gerealiseerd te krijgen.

 

De Hobbendonken

We hebben eerder vragen gesteld over de verbouwing van De Wilgenbroek en de relatie die dit heeft met het basisonderwijs in onze gemeente.

Bovendien heeft De Hobbendonken het gevoel dat dit college De Hobbendonken bewust links laat liggen.

We hebben gevraagd naar de stand van zaken van het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs, de vermeende verplichting richting alle andere basisscholen, als gevolg van gelijke monnikken gelijke kappen, in verband met het gemeentelijk meebetalen aan Leerpleinen in De Wilgenbroek en hoe het nu staat met de speelplaats die bij het minste geringste buitje al onder water staat met al vele kapotte kinderknieen en kapotte kleren als gevolg.

Wethouder Lestrade antwoordde dat ze hoopt dat rond de zomer het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs gereed is, waarvoor op dit moment interviews afgenomen worden.

Dat de gemeente wel meebetaalt heeft aan deLeerpleinen in De Wilgenbroek, maar doordat dit zeer brede gangen zijn, is de bijdrage nihil en speelt ook niet de gemeentelijke verplichting om bij andere basisscholen de Leerpleinen ook te betalen.

Verder snapt de wethouder niet dat De Hobbendonken het gevoel heeft dat ze bewust genegeerd worden door dit college, want alles loopt volgens de wethouder in goede harmonie met de school.

Ook over de speelplaats zijn afspraken gemaakt.

Wij snappen van deze opstelling niks, zeker gezien de brief die wij van de ouders van de basisschool ontvangen hebben.

De genoemde brief kunt u vinden in de bijlage (Brandbrief van ouders De Hobbendonken) en we hebben als partij al aangegeven dat we deze brief in de raad willen bespreken.

Ook hebben we de wethouder geadviseerd om met deouders van De Hobbendonken in overleg te gaan.

Dit omdat wij vinden dat het gevoel van hen dat ze door het college genegeerd worden met daadkracht en met daden weggenomen moet worden.

De Hobbendonken verdient van deze wethouder net zoveel steun als de anderen en mag niet achtergesteld blijven!

 

Subsidiebeleid

De afgelopen periode is er een intensief participatietraject doorlopen met geheel Boxtel over het nieuwe subsidiebeleid.

Het raadsvoorstel dat ons bereikte vroeg om instemming met 4 basisprincipes, welke zo algemeen geformuleerd waren dat je daar niet tegen kan zijn.

Ten tweede werd aan de raad gevraagd om het college maar de vrije hand te geven om het vervolgens uit te voeren voor 2016.

Alle fracties waren het met ons eens dat de uitwerking van dergelijke vage basisprincipes nog heel onzeker en ongewis is voor alle gemeentelijke subsidie-ontvangers, maar in tegenstelling tot ons stemden ze wel in met dit voorstel.

Wij zijn van mening dat het huidige voorstel eerste uitgewerkt dient te worden in concrete subsidiebedragen, deze uitwerking besproken dient te worden met de raad en onze inwoners en vervolgens, na mogelijke bijstelling, in 2017 doorgevoerd dient te worden.

Wij willen echter in 2016 de realiteit aangaande MIK (de stekker is er door het college uitgetrokken), waardoor de jaarlijkse subsidie van € 380.000,= voor MIK vervalt, benutten om cultuureducatie op een andere leest te schoeien (cultuureducatie 2.0) en daarbij  taakstellend de subsidiebijdrage bij te stellen naar € 190.000,=.

De overige taakstellende korting wordt door alle gemeentelijke subsidie-ontvangers gelijk verdeeld, wat in de praktijk neerkomt op een korting t.o.v. het huidige bedrag van een kleine 4%.

De subsidie-ontvangers krijgen dan ook de tijd om voor vervangende inkomsten te zorgen.

Ons concrete wijzigingsvoorstel (amendement) vindt u in bijlage “Balans amendement subsidies” en onze inbreng in bijlage “inbreng bezuinigen subsidies”.

Ons voorstel is ook ter bescherming van het college en wij kiezen voor zorgvuldigheid richting onze partners waarbij wij de systeemdiscussie niet uitstellen maar wel de feitelijke implementatie pas in 2017 doorvoeren.

Helaas kregen we geen steun voor ons wijzigingsvoorstel, waarna we wel gedeeltelijk ingestemd hebben met het raadsvoorstel met de volgende stemverklaring: “We stemmen wel in met besluit 1, zijnde de uitgangspunten, maar vinden besluit 2 te vaag en te veel op drijfzand gebaseerd, waardoor de gevolgen voor subsidiënten en voor de maatschappij te ongewis zijn, het onderliggende beleid niet aangepast is en dus de kans op willekeur, wat vriendjespolitiek genoemd kan worden, bij de uitwerking te groot is.”.

 

Leerlingenvervoer 

Door gewijzigd landelijk beleid moest de veelbesproken verordening leerlingenvervoer aangepast worden.

Ons pijnpunt zat met name in het gemak waarmee er in het collegevoorstel gesproken werd over een “spoedcursus gebruik openbaar vervoer” voor 29 leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs.

Gelukkig deed de wethouder de toezegging dat indien kinderen na deze cursus gevolgd te hebben, niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, zij gebruik kunnen blijven maken van een bijdrage vanuit het leerlingenvervoer.

Het voorstel werd unaniem aangenomen. Onze complete bijdrage vindt u in de bijlage (Balans.Leerlingenvervoer).

 

Kwaliteitsverbetering Buitengebied

Op provinciaal niveau is afgesproken dat extra ontwikkelingen in het buitengebied gepaard dienen te gaan met een kwaliteitsverbetering van het buitengebied.

In Boxtel wordt al lang met dat principe gewerkt, echter tot op heden was het beoordelen van de kwaliteitsverbetering subjectief, wat voor veel onvrede zorgde bij initiatiefnemers (“het is nooit genoeg”) en kon er alleen in “groen” gecompenseerd worden.

Het grote verschil met het voorstel dat er nu op tafel lag, was dat er een objectieve beoordeling plaats vindt, waarbij er onderscheid gemaakt kan worden voor de omvang van het initiatief en er kan ook op andere manieren dan groenaanleg gecompenseerd worden.

Bij kleine initiatieven is geen kwaliteitsverplichting nodig, bij iets groters is landschappelijke inpassing voldoende en bij grote initiatieven een echte zelfstandige kwaliteitsverbetering of een financiële afkoop van de verplichting door storting van het bedrag in een gemeentelijk fonds.

De Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel werkt al 1,5 jaar met deze regeling.

Goed dat er nu concrete afspraken gemaakt kunnen worden bij het begin van een project en dat ontwikkelingsruimte gekoppeld wordt aan kwaliteitsverbetering.

Hierdoor kunnen ontwikkelingen doorgaan, wordt ons buitengebied nog fraaier en hopelijk komen er daardoor meer recreanten genieten van ons prachtige Boxtel, waardoor er meer euro’s in Boxtel besteed worden!

Het voorstel werd unaniem aangenomen.

 

In de raadszaal was de klimaatregeling niet optimaal waardoor de temperatuur nogal opliep. Veel aanwezigen (bezoekers, de voorzitter, wethouders en raadsleden) klaagden daarover, maar voor onze fractie is het geen enkel probleem om dan het hoofd ook koel te houden.

Bovendien zijn er veel belangrijkere zaken in onze maatschappij dan zeuren over de temperatuur bij een raadsvergadering.

 

Tot zover deze terugblik.

 

Voor vragen en/of opmerkingen, neemt u gerust contact met ons op.

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

 

twitter: @balansboxtel