Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen aan het College “Duidelijkheid en stop de naïviteit in dossier DKA!”

Boxtel, 9 maart 2015

Geacht College,

De gemeenteraad heeft op 20 januari jl. in meerderheid ingestemd met Uw voorstel “De Kleine Aarde op weg naar een frisse start”. Het blijft te lang stil over dit onderwerp, waarbij opvallend genoeg op het DKA-terrein nog steeds activiteiten plaatsvinden, terwijl door U de raad niet is geïnformeerd onder wiens regie –wat en hoe- die plaatsvinden en of de gemeente inmiddels weer vrij over het terrein kan beschikken.

Ons voorstel voor extra randvoorwaarden, namelijk een gezonde financiële bedrijfseconomische onderbouwing -De nieuwe initiatiefnemers dienen een complete gezonde financiële bedrijfseconomische onderbouwing van een integraal realistisch plan aan te leveren, waaruit de beoogde organisatiestructuur blijkt, en waaruit tevens blijkt dat aan huidige en toekomstige verplichtingen kan worden voldaan ter waarborging van stabiliteit en continuïteit- kon niet op voldoende steun uit de raad rekenen, en ook U vond dit niet noodzakelijk. Dat U een gezonde financiële bedrijfseconomische onderbouwing niet noodzakelijk vond, vinden wij zorgwekkend en wij houden ons hart vast voor de realiteitszin van nieuwe plannen.

Ons andere voorstel voor extra randvoorwaarden, namelijk het terugverdienen van gederfde inkomsten en gemaakte kosten en een ontmoetingsplek realiseren voor de wijk MIGA -De totale ontwikkeling minimaal budgettair neutraal dient te zijn, rekening houdend met het terugverdienen van gederfde inkomsten en de gemaakte kosten door de gemeente uit het verleden, waarbij nieuwe initiatiefnemers en gemeente samen hiervoor zorg dragen. In de totale integrale ontwikkeling in ieder geval een ontmoetingsplek voor de wijk Munsel In Goede Aarde op het terrein van De Kleine Aarde gerealiseerd wordt – werd weggestemd en ook U vond dat niet nodig. In de raad vertelde U dat U de raad een lijst zou doen toekomen waarin al de gederfde inkomsten en advieskosten vermeld stonden. Tot op heden hebben we dat lijstje nog niet ontvangen.

Beide door ons ingediende aanvullende voorwaarden waren het gevolg van uw naïeve handelen met Triple E. Dit omdat wij niet echt het idee hadden dat U zelf, uw eigen kinderlijke falen betreurde en er lering uit trok. Een derde misser met de invulling van het terrein DKA kan de gemeente Boxtel zich echt niet meer permitteren. Bovendien tast dat de geloofwaardigheid van de portefeuillehouder nog verder aan! Hieraan werd al openlijk getwijfeld tijdens het politiek caffee in Rembrandt.

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari jl. gaf u aan, de week erop de namen van de nieuwe geïnteresseerden kenbaar te maken. Tot op heden -7 weken late rheeft U dat nog steeds niet gedaan, wat ons zeer verontrust. Is er wederom een kink in de kabel gekomen? Wij zijn zeer benieuwd of in uw toekomstige partner(s) wederom dezelfde schimmige types/partijen uw voorkeur genieten en U uw naïviteit op het dossier DKA doorzet.

Doordat Uw toegezegde snelle duidelijkheid uitblijft hebben wij en onze burgers behoefte aan tussentijdse informatie over DKA:

1. Kan de gemeente Boxtel op dit moment weer beschikken over het terrein en de opstallen van DKA? Zo ja, per wanneer en zo nee, waarom niet?

2. Vallen de huidige activiteiten op het terrein (zoals o.a. het leuke initiatief Collectief van Cooth) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of van de curator en wie ontvangt hier de huurpenningen voor?

3. Volgens het contract met Triple E zou de gemeente inzage hebben in de onderverhuur op het terrein DKA. Wij ontvangen graag dit overzicht met namen, periodes en euro’s van het begin van verhuur t/m heden.

4. Hoe groot is de ingediende claim bij de curator, waaruit is die claim opgebouwd en wat is het resultaat van de ingediende claim? Tevens ontvangen wij graag de verslagen van de curator.

5. Is er nog contact geweest met de heer Selten uit Veghel, die tijdens de raadsavond van 20 januari jl. aangaf het terrein DKA mondeling te koop aangeboden gekregen te hebben van wethouder Van de Wiel voor iets meer dan 9 ton? Zo ja, waarin heeft dat contact geresulteerd en zo nee, waarom niet?

6. Er wordt gesproken over een consortium dat verder wil met de frisse start van De Kleine Aarde. Zijn dit wederom (gedeeltelijk) dezelfde schimmige types/partijen die we al kennen uit het verleden?

7. Welk bedrag is volgens U minimaal nodig om de gebiedsontwikkeling DKA minimaal budgettair neutraal te krijgen, rekening houdend met de misgelopen inkomsten en gemaakte advieskosten?

8. Op welke manier wilt U burgerparticipatie -naast uiteraard een open actieve informatieplicht richting de gemeenteraad- een plek geven in het proces van een goede invulling van het terrein DKA?

Wij willen U op voorhand nogmaals waarschuwen en erop wijzen, dat met dezelfde naïeve aanpak van dit dossier in het verleden, de toekomst er voor de gemeente Boxtel, en dus de portemonnee van onze burgers, weer slecht uit zal zien; De Kleine Aarde zal in heel Nederland bekend blijven, en dan niet het icoon uit het verleden maar wel vanwege de miskleunen! Wij blijven hopen op een stevig financieel economisch fundament onder de nieuwe verfrissende plannen en niet wederom luchtkastelen van groene fantasten!

Wij rekenen op een spoedige beantwoording.

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)

Willy van Zuijlen