Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en u mag uw stemrecht gebruiken. We hopen dat u van dat recht maximaal gebruik maakt.

Verleden

De afgelopen jaren zijn er veel thema’s geweest die kort bij uw huis speelden, met name Schaliegas en de komst van het kV-station. De locatie van het kV station is intussen een vaststaand feit, waarbij een toekomstige uitbreiding zeker niet op Vorst A komt, en over de huidige standpunten ten aanzien van Schaliegas is heel politiek Boxtel het al een paar jaar eens:

Laat maar zitten!

De inschatting van de maatschappelijk impact van beide onderwerpen is de afgelopen periode zeker niet goed geweest. Mijn oprecht excuus daarvoor! Bij het kV-station was ik (Wim van der Zanden) portefeuillehouder en bij het binnen halen van het schaliegas was dat mijn collega wethouder Peter van de Wiel. Wethouder Van de Wiel en ik hadden voor onze afzonderlijke dossiers de unanieme steun van het voltallige college van Burgemeester & Wethouders.

Toekomstige bereikbaarheid

Voor ons ligt een principiële keuze met betrekking tot de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Lennisheuvel in relatie tot de situatie bij de dubbele overweg. Lennisheuvel hoort volwaardig bij Boxtel en mag dus nooit afgesneden worden van Boxtel. Daarom pleiten wij al jaren voor een autotunnel bij de Dubbele Overweg. Er zijn meerdere partijen die samen met BALANS voor een autotunnel gepleit hebben. Maar toen het er bij de besluitvorming op aan kwam, kozen een aantal partijen helaas voor slechts een fietstunneltje. Die partijen hielden hun rug dus niet recht en U wordt daarvan zwaar de dupe! BALANS blijft standvastig vasthouden aan een autotunnel, de beste oplossing voor Boxtel. Wij hebben wel ruggengraat!

De keuze voor dat fietstunneltje kan nog, en moet nu veranderd worden in een autotunnel! De verkeersdruk bij rotonde Boseind neemt drastisch toe bij de realisatie van slechts een fietstunneltje, wat niet het geval is bij de aanleg van een autotunnel bij de Dubbele Overweg: de veiligheid en de oversteekbaarheid van rotonde Boseind is het beste gediend met een autotunnel! Het doortrekken van de Hole Eik richting Staartsepad creëert eveneens een afname van fietsverkeer op rotonde Boseind en biedt een veiligere fietsroute.

Toekomstige woningbouw

Woningbouw voor starters en senioren is de komende jaren keihard nodig in Lennisheuvel. De afgelopen jaren heb ik me ingezet om de Provincie mee te krijgen als voorstander voor de beoogde uitbreidingslocatie Lennisheuvel-Zuid. Daardoor mag daar nu van de Provincie woningbouw komen. Dit dient wel te gebeuren met respect voor de aanwezige waarden in dit gebied. Daarnaast liggen er ook binnen de bebouwde kom nog diverse plekken waar nog woningbouw mogelijk is. Het komt dus voor BALANS neer op enerzijds inbreiden en anderzijds, met respect voor de aanwezige waarden, uitbreiden.

Uw IDOP

Het door Lennisheuvel opgestelde IDOP is een prachtig uitgewerkt plan met inhoudelijk veel prima zaken. BALANS heeft wel vraagtekens bij nut en noodzaak aangaande het vervangen van asfalt door klinkers in de Armehoefstraat. BALANS ondersteunt het overige volledig!

Uw keuze

Kortom: Er valt iets te kiezen! Met BALANS kiest u voor woongenot, leefbaarheid en veiligheid en één Boxtel! BALANS gaat dus voor een volwaardige betrokkenheid van Lennisheuvel bij Boxtel. BALANS is daar niet vanaf te brengen!