De fractie BALANS maakt zich grote zorgen over de algemene financiële situatie van de gemeente Boxtel, omdat wij vermoeden dat de gedane beloften in de bestuursrapportage niet nagekomen worden. Daarom stellen wij het College graag een aantal vragen over dat onderwerp. 

Aan:   het College van Burgemeester en Wethouders

          van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 37 RvO: algemene financiële situatie

Boxtel, 17 januari 2014

Geacht College,

Onze fractie maakt zich grote zorgen over de algemene financiële situatie van de gemeente Boxtel, omdat wij vermoeden dat de gedane beloften in de bestuursrapportage niet nagekomen worden.

Bij vaststelling door de raad van de 1e burap 2013 werd 8,5 ton aan inkomsten geraamd in verband met de voorgenomen verkoop van Koevoortseweg 22, Kerkstraat 1-3 en Markt 34-35. Hiermee moesten een aantal op dat moment reeds gedane uitgaven, dan wel aangegane verplichtingen voor 2013 worden betaald. Verder moest nog een “financieel vlekje” van 1,6 miljoen uit de boeken worden gepoetst als gevolg van het opschuiven bij de keuze voor de definitieve locatie van het kV-station.

Over beide bovenstaande zaken hebben wij toen onze bedenkingen geuit. Enerzijds omdat de panden in Liempde nog bezet waren en anderzijds omdat u nog niet wist of Koevoortseweg 22 zonder de monumentenstatus verkocht zou worden, omdat u onze motie om die status eraf te halen ontraden hebt. Gelukkig hebt u uiteindelijk de strekking van onze motie – helaas met het gevolg van tijd- en renteverlies – toch “één op één” overgenomen.

De forse rekening van het verplaatsen van het kV-station wegwerken, is volgens ons evenmin een sinecure, maar u gaf aan dat te regelen “voor ons” (lees: de gemeenteraad). Navraag deze week in Ruimtelijke Zaken leerde ons dat de verkoop van gronden aan Enexis en Tennet nog niet wil vlotten, waardoor de beloofde taakstellende optimalisatie nog moeilijker lijkt dan ooit.

Het is en blijft vanuit uw college angstvallig stil en wij hopen dat onze vrees niet bewaarheid wordt, dat door u “op de pof” uitgaven zijn gedaan, waartegen wij reeds meerdere keren onze bedenkingen en afkeer hebben uitgesproken en dus de genoemde inkomsten niet gegenereerd zijn in 2013.

 

In verband met het vorenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Is de verkoop van de panden Koevoortseweg 22, Kerkstraat 1-3 en Markt 34-35 inmiddels afgerond, geld ontvangen en zo ja, is dit conform de geraamde bedragen?

2. Indien vraag 1 met “nee” wordt beantwoord:

a. wat zijn per object hiervan de reden(en) en waren deze bij de besluitvorming over burap I onbekend voor u?

b. hoe denkt u begrotingstechnisch het tekort van 8,5 ton op te vangen?

3. Hoe ver bent u gevorderd met het wegwerken van de 1.6 mln in degrondexploitatie Vorst A?

4. Bent u bereid ons een overzicht te geven van de inmiddels getroffen maatregelen welke u inmiddels hebt doorgevoerd om het taakstellende bedrag in de grondexploitatie Vorst (verlies als gevolg van de verplaatsing kV‑station wegwerken) te realiseren?

Gelet op de algehele financiële situatie van de gemeente verzoeken wij u dringend om bij beantwoording de nodige spoed te betrachten.

Hoogachtend,

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Serjik Safarlou

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen, woordvoerder