Beste BALANS-leden,

 

Op dit moment is de politieke vakantie voorbij en gaan we er vol positieve, frisse energie weer tegenaan.

We willen de politieke zaken van vóór de zomervakantie nog kort met jullie delen, zoals jullie dat van ons gewend zijn.

 

Bibliotheek De Meierij

Fractie BALANS maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij bibliotheek De Meierij. Tijdens de raadsvergadering stelden wij daarom een aantal vragen aan het college.

Onze motivatie en onze vragen vind je in “BALANS vragenhalfuurtje bibliotheek”. Wethouder Eric van den Broek verwacht geen financieel debacle en zegde binnen een week de concept-rapportage over overdracht toe.

Er lijkt gelukkig geen herhaling van MIK te volgen, alhoewel de concept-rapportage ons nog niet bereikt heeft.

 

Kinderboerderij

Onze fractie uitte haar zorgen over het uitblijven van antwoorden op technische vragen in dit dossier.

Pas na 14 dagen – 5 minuten voor aanvang van de raadsvergadering – ontvingen we de antwoorden op de door ons gestelde vragen.

Het lijkt een hoofdpijndossier met bestuurlijke gevoeligheden, waarbij wel duidelijk is geworden dat het college al veel langer op de hoogte is van de problemen bij de Kinderboerderij, maar niet heeft ingegrepen. Dat betreuren wij.

We hopen dat onze gemeentelijke euro’s goed besteed zijn en niet met de noorderzon vertrokken zijn.

Het huidige bestuur wensen we veel wijsheid toe!

 

Woonvisie 2015-2025

Tijdens de behandeling van de Woonvisie hebben we een aantal zaken ingebracht en ook een motie ingediend om écht werk te maken van woningbouw.

In deze motie riepen we het college op om in de jaarlijkse uitvoeringsagenda voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel concrete actiepunten voor vraaggericht bouwen-bouwen-bouwen uit te werken en tevens de (bijgewerkte) uitvoeringsagenda minimaal jaarlijks oordeelvormend ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad.

Helaas werd die motie niet aangenomen.

De motie met motivatie en onze bijdrage vind je in “BALANS motie vraaggericht bouwen-bouwen-bouwen!” en “BALANS woonvisie 2015-2025”.

Wij vinden vraaggericht bouwen-bouwen-bouwen en concrete vervolgstappen noodzakelijk! Er wordt al te lang gepraat over woningbouw in Selissen, Liempde (Roderweg-Hamsestraat) en Lennisheuvel-Zuid, maar er worden geen stenen op elkaar gelegd; geen concrete daadkracht dus.

De gemeente verkeert wel in de gelukkige omstandigheid dat ze uit 2 kopers kan kiezen voor haar perceel grond nabij de Schijndelseweg: St. Joseph en Ouderen in Regie. Ons advies aan het college: Maak snel die keuze, dan kunnen beide partijen verder.

Onze fractie heeft tegen deze woonvisie gestemd, omdat deze woonvisie te weinig waarde heeft zonder de uitvoeringsagenda, de focus ontbreekt en zonder concrete uitwerking weet men niet hoe de doelen bereikt gaan worden.

 

Nota Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid Boxtel wordt een opsomming gegeven van de diverse mogelijkheden die er zijn om als gemeente invloed te hebben op woningbouw en bedrijvigheid, helaas zonder concrete keuzes voor onze gemeente te maken. Daarnaast wordt de raad ook pas achteraf (!) in stelling gebracht, waardoor de kennis van de raad niet benut wordt om gezamenlijke gemeentelijke wensen te realiseren. De bevoegdheid ligt nu sec bij het college.

BALANS betreurt dit en vindt het een gemiste kans. Onze inbreng tijdens de raadsvergadering lees je in “Raad 28062016 Nota Grondbeleid”.

 

Jaarverslag gemeente Boxtel

Tijdens de behandeling van het jaarverslag 2015 hebben we voorgesteld om een deel van het overschot in te zetten voor verbetering toegankelijkheid in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel, en wel nog dit jaar!

Ons amendement en onze inbreng lees je in de bijlagen “BALANS amendement pjv 15” en “BALANS programmajaarverslag 2015”.

Door dit college worden de reserves van de gemeente in sneltreinvaart opgesoupeerd. Ook vinden we het niet kunnen dat onze burgers de volle mep betalen en maar 30% waarvoor ze betalen geleverd krijgen. Buiten de politieke arena wordt dat als modern stelen c.q. oplichten bestempeld en pikt dat niemand!

Onze fractie heeft tegen het voorstel gestemd, omdat we het niet eens zijn met de manier hoe hier de reserves opgemaakt worden en omdat de burgers niet geleverd krijgen waarvoor zij betaald hebben, aangezien de afgesproken investeringen maar voor 30% worden uitgevoerd.

 

Regionale inkoop WMO en Jeugdhulp

Sinds januari 2015 werken gemeenten in Noordoost-Brabant in diverse verbanden samen bij de inkoop van jeugdhulp en delen van de WMO.

Op basis van de evaluatie van de huidige regelingen worden die aangepast en verlengd. Dit betekent dat allebei de regelingen gelden tot 2020 met de intentie na een positieve evaluatie opnieuw te verlengen. Onze inbreng lees je in bijlage “BALANS WMO en Jeugdhulp”, waarbij ons zorgpunt vooral betrekking heeft op Jeugdhulp. We hebben ingestemd met verlenging van de WMO in regionaal verband, maar ten aanzien van Jeugdhulp aangegeven niet te verlengen. We vinden de zaak te onzeker en daarom een jaar verlengen op dit moment niet passend.

Ook baart het ons zorgen dat ten aanzien van Jeugdhulp de ambtelijke capaciteit ontoereikend is om onze jeugd snel en accuraat te helpen.

Bovendien blijkt uit de praktijk in andere gemeenten dat het mogelijk is om voor hetzelfde geld MEER zorgverlening voor de Jeugd te realiseren. Dus dat er meer kinderen geholpen kunnen worden voor hetzelfde geld!

Intussen zijn we ook opgeschrikt door de zeer negatieve benadering van het initiatief om op Dennenoord huisvesting toe te staan voor jongeren met autisme.

Puur een geld gedreven besluit; waar is het sociale hart van Boxtel gebleven?

 

Verkeersveiligheid bij MEP

Zoals jullie weten hebben we op 18 maart jl. vragen gesteld over de verkeersonveiligheid bij MEP en in ons schrijven meteen verbetervoorstellen aangekaart. Het college geeft in haar antwoord van 26 april aan dat ze het niet onveilig vinden en dat ze al geruime tijd in gesprek zijn om verbeteringen te bedenken.

Voor ons onbegrijpelijk dat er na al die jaren nog geen actie in gang gezet is.

We hebben in ons vervolgschrijven het college gevraagd om de wijkmakelaar in te schakelen om samen met de directe bewoners, paviljoen Molenwijk en MEP aan tafel te gaan (zie bijlage “BALANS vervolgvragen Inzet wijkmakelaar verkeerssituatie MHC MEP”).

De situatie zoals die nu bestaat, vinden wij onverantwoord, waarbij ook bezoekers van het paviljoen een risico lopen aangezien hulpdiensten de doorgang versperd kan worden.

Uit de beantwoording blijkt dat het college dit niet gaat doen, zie “Antwoord college Inzet wijkmakelaar verkeerssituatie MHC MEP”.

Opmerkelijk is verder dat de concrete aanpak nog lang op zich zal laten wachten, omdat het studiegebied (bewust) heel groot gemaakt wordt en er zelfs gesproken wordt over een snelfietsroute `s-Hertogenbosch-Boxtel, waarvan nog niets op papier staat.

Zelfs simpele oplossingen die door ons worden aangedragen om de openbare en verkeersveiligheid aldaar te verbeteren, worden genegeerd. Te triest voor woorden!

 

Dekkingsplan 2017-2012

In het dekkingsplan wordt het financiële beeld geactualiseerd en worden de door het college gewenste beleidsbijstellingen financieel vertaald. De effecten voor de jaren 2017-2020 (het dekkingsplan) worden meegenomen in de opstelling van de Begroting 2017.

Onze bijdrage lees je in “BALANS bestuursrapportage 2016 en dekkingsplan 2017-2020”.

We hebben tegen het voorstel gestemd, omdat de genoemde ambities niet waar te maken zijn en er te weinig én verkeerde prioriteitsstelling in zit.

De grote hoeveelheid pm-posten maken dit dekkingsplan en de bestuursrapportage ongeloofwaardig en bovendien zijn uitgaven voor centrummanagement en economie zonder grondige evaluatie voorbarig.

Het ergste vinden wij nog dat ook nu weer door het college werd gesteld dat we wel al het geld innen bij de burgers, maar dat dit plan niet volledig uit te voeren is.

Als je dat nu al weet, vinden wij het niet correct om het geld dan toch al bij onze burgers op te halen!

 

Tot zover de terugkoppeling.

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat uiteraard graag.

 

Vriendelijke groeten,
Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

twitter: @balansboxtel