De afgelopen maand hebben er 3 raadsvergaderingen plaatsgevonden, waarvan hieronder een korte terugblik te lezen is.
Tevens hebben we op 24 september jl. schriftelijke vragen aan het college gesteld over woningbouw, waarover we u graag nader informeren.

Op 12 september startte de raadsavond met lovende, mooie woorden van de burgemeester als gevolg van het plotselinge overlijden van ons raadslid Willy van Zuijlen. Namens onze fractie heeft Erica Vos ook kort stilgestaan bij dit grote verlies voor onze fractie en voor onze partij en bedankte zij de aanwezigen voor alle steun die we hebben mogen ontvangen.

Er stond die avond 1 onderwerp op de agenda, te weten het ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) 2017 en de vier hiermee samenhangende ontwerpbesluiten die ter inzage hebben gelegen. Op deze ontwerpen zijn 161 zienswijzen ingediend, allen verband houdend met de gemaakte keuze in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor. Zoals bekend is, zijn wij fel-tegenstander van het fietstunneltje, omdat dat slechts een verschuiving van verkeersproblemen is en geen duurzame verkeersoplossing voor Boxtel biedt. Vanaf onze oprichting zijn we voorstander van een Noordelijke ontsluitingsweg vanaf Ladonk (Schouwrooij) naar de A2 (afslag Boxtel Noord-Esch) en wij beschouwen de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg als begin van de totale Noordelijke ontsluitingsweg, die wat ons betreft niet door woongebieden loopt.

Onze fractie heeft een stemverklaring afgelegd, waarmee we  tegen het voorstel hebben gestemd, omdat de gekozen oplossing PHS alleen een verplaatsing is van de bestaande verkeersproblemen, er financiële en juridische risico’s zijn op basis van de huidige onderliggende stukken en integrale oplossingen nog steeds ontbreken.

Uiteraard hebben we wel  ingestemd met het bestemmingsplan VLK, inclusief fietspad, want deze VLK is voor BALANS zoals gezegd de start van de totale aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg.

Aangezien de overige fracties in de raad het collegevoorstel volledig steunde is het voorstel aangenomen.

In de hele discussie was het belangrijke winstpunt de toezegging van de wethouder dat pas wordt overgegaan tot sluiting van de dubbelde overweg voor gemotoriseerd verkeer, nádat de VLK, de maatregelen in Tongeren én capaciteitsuitbreiding Keulsebaan zijn gerealiseerd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dit is wat ons betreft in ieder geval een zeer belangrijk thema bij de komende raadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Op 19 september stond de Cultuurnota 2017-2020 op de agenda. Voor ons een goede nota, met 1 uitzondering; het inzetten van een betaalde stadskunstenaar. Nut en noodzaak ontbreken, want de vele vrijwilligers zorgen ervoor dat er al heel veel in Boxtel gebeurt. Om die reden zijn de kosten van de stadskunstenaar weggegooid geld. Aangezien we daar ook geen onderzoek voor nodig hebben, hebben we niet ingestemd met een ingediende CDA-motie om eerst te inventariseren of er behoefte is aan een stadskunstenaar.

Op 26 september is ons kersverse raadslid Rianne van Esch geïnstalleerd, als opvolgster van ons veel te vroeg overleden raadslid Willy van Zuijlen.

Rianne heeft na haar installatie meteen ook het woord gevoerd bij het raadsvoorstel aangaande de Blijverslening. Onze bijdrage vindt u in bijlage: ‘BALANS Blijverslening 27092017’.

Deze raadsavond startte met onze vragen over het bermonderhoud. Onze achterban signaleerde verkeersonveilige situaties, doordat het onkruid in de bermen niet tijdig gemaaid wordt. Met name kleine kinderen zijn daardoor onzichtbaar voor de automobilist. Ook hangt het (on)kruid over de fiets- en wandelpaden, waardoor de fietsers en de wandelaars onvoldoende ruimte hebben. We hebben tevens gepleit om lokale aannemers een kans te geven bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Komend jaar wordt het bermbeheer samen met Sint-Michielsgestel aanbesteed. Het bestek gaat waarschijnlijk boven de € 300.000,-uitkomen en er dient dus Europees aanbesteed te worden. Onze motivatie en bijbehorende vragen vindt u in bijlage: ‘BALANS Vragenhalfuurtje Actieve aanpak onveilige situaties’.

Tot slot stond er een rapport van de Rekenkamer op de agenda. Dit is een rapport met een reflectieve evaluatie over Loket Wegwijs, het Sociaal Team en het Basisteam Jeugd en Gezin.

Het rapport is kritisch met verstandige aanbevelingen om het beter te gaan doen als gemeente Boxtel. Onze bijdrage leest u in de bijlage: ‘BALANS Rkc Sociaal Domein 27092017’. Conclusie van de raadsdiscussie was dat er nog flinke stappen gezet moeten worden en dat een plan van aanpak hoe we dat gaan doen op korte termijn naar de raad komt.

Op 24 september heeft onze fractie schriftelijke vragen ingediend over de woningbouwplannen. We hebben als gemeente nog een gigantische woningbouwopgave en daarvoor is het nodig dat er snel keuzes gemaakt worden om op korte termijn ook stenen en specie met elkaar te kunnen verbinden. We bespeuren dat er veel gepraat wordt, maar dat er ons inziens te lang getreuzeld wordt met het nemen van besluiten. Onze vragen leest u in de bijlage: ‘BALANS Schriftelijke vragen Stilstand Woningbouwplannen?‘.

Tot zover deze terugkoppeling.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Met vriendelijke groet,
Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
www.balansboxtelnl
twitter: @balansboxtel