De uitkomst van het uitvoerige gesprek dat de fractie BALANS met het bestuur van De Serenade in Liempde heeft gevoerd, is voor ons aanleiding geweest om een aantal schriftelijke aan het College te stellen, met als onderwerp “Financiering uitbreiden Serenade”:

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 37 RvO financiering uitbreiden Serenade

Boxtel, 30 januari 2014

Geacht College,

De mist over het voortbestaan van gemeenschapshuis De Rots is nog steeds niet opgeklaard of een volgende belangrijke voorziening blijkt ook wederom door U lang in onzekerheid gehouden te worden. We werden gisteren geconfronteerd met een gemeenschapshuis, dat sinds mei vorig jaar in onzekerheid wordt gelaten door Uw college, namelijk de multiculturele accommodatie De Serenade in Liempde. Gelet op het belang dat BALANS hecht aan gemeenschapsvoorzieningen, hebben we contact opgenomen, en woensdagmiddag een gesprek gevoerd met het bestuur van deze stichting, en waren op zijn zachts gezegd verbaasd over Uw handelswijze tot nu toe richting De Serenade aan de Oude Dijk 117 in Liempde, waaruit volgens BALANS te weinig waardering spreekt richting De Serenade.

Ook was aan de stichting beloofd, dat in de collegevergadering van 21 januari jl. er een besluit genomen zou worden over de financiële regeling en daarom was er op 23 januari een gesprek met wethouder Van de Wiel. Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat er nog steeds geen duidelijkheid was en dat het college wederom geen besluit genomen had over de financiering, dus wederom vooruit geschoven en dus geen duidelijkheid, dit tot grote ontevredenheid van het bestuur van de stichting. Overigens hebben wij op de gepubliceerde openbare collegestukken van de gemeentelijke website niks kunnen vinden over dit onderwerp, wat ons bevreemdt gezien uw streven naar maximale openheid over collegebesluiten. Dit kan een omissie zijn, maar graag zouden wij het collegevoorstel voor de financiering en het besluit ontvangen om mogelijk begrip te kunnen krijgen voor uw besluit om wederom geen snelle duidelijkheid aan een gemeenschapsvoorziening te geven. Alsnog plaatsing op de website van het voorstel en het collegebesluit is uiteraard ook prima in het kader van transparante besluitvorming.

Wat is er namelijk aan de hand.
De Serenade kampt al geruime tijd met een tekort aan opslagruimte. Voor een uitbreiding van de opslagruimte heeft de stichting in juni vorig jaar een vergunning gekregen. Maar toch kan er niet gebouwd worden, omdat er sinds die tijd onduidelijkheid is over de financiering van de uitbreiding.

Intussen bent U wel akkoord over het bedrag wat gemoeid is met de uitbreiding, 100.000 euro inclusief BTW, maar de tegenprestatie die U daarvoor verlangt betekent een te zware last voor de exploitatie. U vraagt – naar wij begrepen hebben – 4% rente en een aflossing in 30 jaar van de hoofdsom, waarbij het eigendom van de aanbouw na 30 jaar nog steeds bij de gemeente ligt. Dat betekent voor de stichting een dikke zeven duizend euro meer jaarkosten, zonder dat de gebruiksmogelijkheden om dit terug te verdienen voor de stichting toenemen. Dit bedrag komt bovenop de bestaande 3260 euro huur die nu betaald wordt aan de gemeente en dat kan de stichting dus niet dragen!

Wel vernamen wij dat het tot de mogelijkheden behoort, dat het noodzakelijke bedrag voor de aanbouw middels zelfwerkzaamheid lager wordt dan de overeengekomen 100.000 euro. Die zelfwerkzaamheid vinden wij een goede zaak en tekent ook de betrokkenheid van de stichting met de Liempdse gemeenschap.

Ondergrond en gebouwen zijn sedert de bouw midden jaren negentig eigendom van de gemeente. Wij vernamen dat in alle jaren tot nu toe de eigenaar nauwelijks onderhoudskosten heeft gehad en huurder geen cent/euro subsidie van de gemeente heeft ontvangen.

Geen aflossing betekent een flinke slok op de borrel. Voortbouwend hierop is bij het stichtingsbestuur de gedachte ontstaan om een ton tegen 4% te vragen met de toezegging door het stichtingsbestuur, dat mocht met zelfwerkzaamheid bespaard worden op de bouwkosten, er over deze bouwkosten aan de gemeente rente wordt betaald, dus een beloning voor zelfwerkzaamheid en een win-win-situatie voor de gemeente. Wij hebben begrepen dat dit aanbod aan U toegezonden is om toch uit de impasse te komen.

Wij hebben in het gesprek met de stichting uitgelegd dat wij begrip hebben voor de gerekende 4% rente, omdat dat tarief de interne rekenrente is van de gemeente. Wij hebben wel op de woorden gegooid in het gesprek, dat wij van mening zijn, dat een geste van de gemeente om het vlot te trekken, niet gevolgd mag worden door een subsidieverzoek vanuit De Serenade en hier ontstond begrip voor tijdens ons gesprek woensdagmiddag.

Wij hebben geleerd dat er bij de plannen van gemeenschapsvoorzieningen door de gemeente veel verschillende varianten zijn en er veelal afspraken gelden op basis van “maatwerk”. Ook hier lijkt ons maatwerk noodzakelijk om uit de ontstane impasse te komen. Na ruim een half jaar praten, wordt het langzamerhand echt tijd voor duidelijkheid, om frustratie – bij een al jaren goedwillend, enthousiast vol goede intenties en bedoelingen fungerend stichtingsbestuur – te voorkomen. Wij willen geen herhaling van “De Rots tragedie” door te trage besluitvorming.

Wij vragen u vriendelijk op het hierboven omschreven aanbod van stichting De Serenade op korte termijn te besluiten en dus uw eerder negatief besluit over de financiering te heroverwegen.

Wij verzoeken daarbij om een snel en duidelijk antwoord opdat onze fractie, bij een negatief besluit uwerzijds, nog de mogelijkheid heeft om de raad middels een initiatiefvoorstel in februari een besluit te laten nemen, en daarmee de vergunde uitbreiding snel gerealiseerd kan worden en de multiculturele Serenade er weer jaren tegen aan kan. Gezien het belang van De Serenade voor Liempde, gaan wij daarvoor! BALANS zegt JA SERENADE!

 

Contactpersoon Willy van Zuijlen

Willyvanzuijlen@hotmail.com

Telefoonnummer 0411-631695