Secretariaat fractie Balans

Luissel 9

5282 JD BOXTEL

 

 

Datum: 22/03/2016

Verzenddatum: 25/03/2016

Onderwerp: Vragen ex art. 37 RvO over onrust en weerstand parkeren

 

Geachte heer, mevrouw,

 

In uw brief met vragen ex art 37 RvO d.d. 7 maart 2016 merkt u op dat er veel onrust en weerstand onder onze inwoners bestaat als gevolg van de gepubliceerde verkeersbesluiten over parkeren. Graag beantwoorden wij uw vragen hierover.

 

1. Wat is voor u de reden om geen achtergrondinformatie te verstrekken aan onze burgers middels een openbare informatieavond, waarop u de gekozen systematiek toelicht en bovendien uitlegt wat u met de gegeven input in dit proces vanaf 2010 tot heden gedaan hebt?

We zitten nu in de uitvoeringsfase van de parkeerregulering. In de daar aan voorafgaande periode, de visie- en beleidsvorming, hebben wij op vele verschillende manieren en via vele verschillende kanalen inwoners en ondernemers geïnformeerd en betrokken bij de beleidsvorming. Bij bekendmaking van de verkeersbesluiten hebben wij voor vragen en/of onduidelijkheden over de inhoud contactgegevens verstrekt van de projectleider en projectondersteuner, zodat vragen via maatwerk kunnen worden beantwoord. Daarnaast is de website www.boxtel.nl/parkerencentrumbreukelen een actueel en een krachtig medium om breed te informeren, en inzicht te bieden in het hele projectdossier. Tevens hebben wij hier op een dynamische rubriek veel voorkomende vragen (FAQ’s) met antwoorden gezet. Wij constateren dat het college, de projectleden en onze webpagina door belanghebbenden gemakkelijk en goed worden ‘gevonden’ voor het stellen van vragen of maken van opmerkingen. Wij meenden hierdoor ruim te voldoen aan informatieverstrekking. Echter, als extra service, hebben wij inmiddels besloten twee inloopbijeenkomsten te organiseren.

 

2. Bent u met ons van mening dat extra verduidelijking op de recent door u genomen en gepubliceerde verkeersbesluiten kan bijdragen aan minder zienswijzen en dus ook leidt tot aanzienlijk minder ambtelijke kosten? Immers voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen is zeker beter dan genezen. Wij vroegen ons echter af of een informatieavond daarvoor zou zorgen. Voor de mensen die het eens zijn met de besluiten, en die deze al onderschrijven, is er geen meerwaarde. Voor mensen die nadere uitleg wensen en vragen stellen, biedt de website en de FAQ-lijst veelal al voldoende informatie, zo nodig nog via maatwerk aangevuld via persoonlijk contact. Tot nu toe lukte het deze mensen binnen drie werkdagen specifiek antwoord per mail of telefoongesprek te geven. De onrust en weerstand waar u op doelt, en die zich op de diverse (sociale) media doet roeren, wordt vooral uit de hoek van de pertinente tegenstanders gevoerd, vanuit onvrede over de hoogte van het bedrag of principieel. Slechts een enkeling daarvan stelt ook gericht vragen aan ons per mail of telefoon. We vragen ons daarom af of een extra verduidelijking veel zou toevoegen. Er zullen altijd tegenstanders blijven die zich roeren. Er zijn ook voldoende signalen die het beleid wel steunen.

Over de praktische zaken zullen we ook later nog extra informatiemogelijkheden organiseren zodra we de maatregelen feitelijk gaan invoeren.

 

3. Waarom wijkt u af van uw afspraak met de centrumondernemers, bekrachtigd met een raadsbesluit in maart 2015, door de nieuwe nog aan te leggen parkeerplaatsen op het binnenterrein van het gemeentehuis en het Zusterpad in het betaalde regime te zetten en niet conform het raadsbesluit in de blauwe parkeerschijfzone?

Wij wijken niet af van de gemaakte afspraken en besluiten. De raad heeft in maart 2015 ingestemd met een motie dat er via het stimuleringsfonds economie een tijdelijke proef in het centrum zou komen met parkeerschijfzone, ongeveer ter grote van het aantal parkeerplaatsen wat nu op de Markt beschikbaar is. Wij geven daar uitvoering aan zodra de parkeervoorzieningen ‘Zusterpad’ en ‘Binnentuin’ zijn gerealiseerd. Kort voor de oplevering nemen wij het verkeersbesluit om de proef met parkeerschijfzones gedurende twee jaar uit te voeren.

Het thans voorgenomen verkeersbesluit gaat echter over de definitieve situatie, waarbij ná de proef de locaties ‘Zusterpad’ en ‘Binnentuin’ vooralsnog betaald parkeren zijn. We volgen daarmee het raadsbesluit uit maart 2015.

 

4. Hoeveel geld is er tot op heden door ondernemers ( als gevolg van gerealiseerde plannen in het centrum) gestort in het parkeerfonds en hoeveel nieuwe parkeerplaatsen heeft u conform het door de raad vastgestelde beleid extra in het openbaar gebied in het centrum gerealiseerd?

In het parkeerfonds is tijdens dit schrijven gestort een bedrag van € 135.000,-. Hiervan is nog niets uitgegeven. Met de inrichting van de parkeervoorzieningen ‘Zusterpad’ en ‘Binnentuin’ worden er ca. 64 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarvan zijn er 24 als extra parkeerplaats in het centrum te realiseren vanuit het parkeerfonds.

 

5. Bent u bereid om bij partijen die een storting in dit fonds gedaan hebben, zoals bij de Huisartsen – Apotheek aan de Bosscheweg, en waar tot op dit moment nog geen extra parkeerplaatsen zijn aangelegd, een blauwe parkeerschijfzone in plaats van “vergunning parkeren” door te voeren?

Voorafgaand aan de opening van de toen nog enkel huisartsenpraktijk wezen wij de huisartsen al op de lastige parkeersituatie en onveilige verkeerssituatie op deze locatie. De vestiging van een fysiopraktijk en de fusie met apotheek Selissenwal heeft die situatie er niet beter op gemaakt. Wij hebben inmiddels 2 constructieve gesprekken gevoerd met deze partijen en hopen, evenals dat inmiddels het geval is met andere partijen, tot een werkende oplossing te komen. Dit uiteraard naast de mogelijkheid van zienswijze. Wij kunnen thans nog niet vooruitlopen op het resultaat daarvan. Dat geldt ook ten aanzien van uw aanbeveling om een parkeerschijfzone hier in te richten.

  

6. Bent u bereid om de ondernemers aan de Molenstraat tegemoet te komen, door, in plaats van “vergunning parkeren”, een blauwe parkeerschijfzone in te voeren?

In gesprek met de ondernemers aan de Molenstraat hebben wij vernomen dat zij het huidige betaald regime willen handhaven. We zullen de zienswijze periode afwachten en van daaruit bezien welke zienswijze zij ingediend hebben. Het college is bevoegd om al dan niet te besluiten tot handhaven van de bestaande situatie omtrent betaald parkeerregime. Echter, wij nemen iedere zienswijze zeer serieus mee in onze definitieve besluitvorming.

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

 

 

De secretaris,                                        De burgemeester,

drs. H.A.M. van Berkel                            M. Buijs