Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

Betreft: aanvullende schriftelijke vragen toekomst De Hobbendonken

Boxtel, 16 juni 2014

Geacht College,

Onze vragen van 30 april jl. over de betrouwbaarheid van het Pronexus onderzoek zijn tot op heden nog niet door u beantwoord. Dit betreuren wij zeer, omdat wij volstrekte helderheid willen over de juistheid van een discutabel onderzoek, voordat de discussie over de mogelijke consequenties hieruit in de raad plaatsvindt. Voor de zekerheid voegen we ze bij deze brief nog als bijlage toe.

Daarnaast hebt u tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. uitgesproken, dat ruim voor de zomervakantie duidelijkheid wordt verschaft over de plek van De Hobbendonken op het terrein van De Kleine Aarde.

Intussen hebben ons ook signalen bereikt, dat u zich voorbereidt met een stille overvaltactiek, door in uw voorstel voor het nog voor de zomer door de raad vast te stellen dekkingsplan voor de (meerjaren)begroting 2015 en volgende jaren, over de nieuwe school Hobbendonken in MIGA met geen woord meer te reppen en hiermee voorbij te gaan aan de noodzaak voor verplaatsing van De Hobbendonken en de gebruikelijke continuïteit van beleid.

Een dergelijk “overvalscenario”, dat BALANS verfoeit, zou een zeer slechte indruk maken op het schoolbestuur (inclusief de ad interim voorzitter), leerlingen, personeel en (toekomstige) ouders van leerlingen en het opgewekt vertrouwen van al onze burgers in het gemeentebestuur in zijn algemeenheid schaden. Ook de algemene beeldvorming van de politiek met daarbij de niet transparante besluitvorming zal geschaad worden. De indieners van een burgerinitiatief zullen ontmoedigd worden en de opkomstcijfers bij komende verkiezingen niet bevorderen. Dit moeten we niet willen als we als politiek maximaal in willen zetten op burgerparticipatie. BALANS wil dan ook zekerheid dat het gerucht van de hierboven geschetste “overvaltactiek” niet de stijl van het Boxtelse College is om daarmee de raad en de burgers met de rug tegen de muur te zetten. 

Daarnaast is er voor zover ons bekend binnen de bestaande wet- en regelgeving nog de mogelijkheid tot verzoek door het schoolbestuur van een second opinion over de leerlingenaantallen de komende jaren, uiteraard gebaseerd op de juiste inputgegevens van woningbouw.  

Op grond van het bovenstaande hebben wij 2 aanvullende vragen:

1. Bent u bereid (indien het schoolbestuur dit wenselijk acht), een second opinion uit te laten voeren over de te verwachten leerlingenaantallen op basis waarvan onderwijskundig gezien een goed gemotiveerd besluit genomen kan worden (Uiteraard dan met de juiste input over woningbouw, ook na 2024);

2. Kunt u ontkrachten, dat er niet simpelweg met het dekkingsplan een streep door de verplaatsing van De Hobbendonken naar het terrein van De Kleine Aarde gezet wordt en er dus geen inhoudelijke behandeling van het Pronexus onderzoek met onze burgers kan plaatsvinden zonder de vooringenomenheid van uw College dat De Hobbendonken niet naar De Kleine Aarde gaat?

BALANS laat er geen twijfel over bestaan en blijft achter het genomen raadsbesluit staan, dus continuïteit van beleid, over de verplaatsing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde. Wij gaan er vooralsnog van uit dat u met open vizier eerst de discussie op basis van betrouwbare cijfers over de leerlingenprognose met de raad voert en nadien op basis van continuïteit van beleid en de juiste leerlingenprognose een open voorstel aan de raad voorlegt waar onze burgers ook nog middels beeldvorming en oordeelvorming inspraak op kunnen hebben.

 

U zult begrijpen dat we ook spoedige beantwoording op onze vragen van 30 april jl. verwachten, met daarin een goed gemotiveerde uitleg waarom de beantwoording zo lang op zich heeft laten wachten.

 

Tot u het tegendeel bewezen heeft, gaan wij ervan uit dat u de discussie zuiver voert op basis van juiste feiten, en daarom vertrouwen wij erop dat De Hobbendonken snel duidelijkheid krijgt over haar plek op De Kleine Aarde, en kan het reeds lang in gang gezette plan voortvarend voortgezet worden.

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos, woordvoerder

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen

 

Bijlage: schriftelijke vragen d.d. 30 april 2014 Betrouwbaarheid Pronexus-onderzoek

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graag verwijzen wij u tevens naar het bijbehorende bericht dat BALANS op 30 april jl. op deze website plaatste:

 

BETROUWBAARHEID PRONEXUS ONDERZOEK

Tijdens de laatste raadsvergadering is de toekomstige verhuizing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde aan de orde geweest.

Aangezien BALANS het lastig vindt dat er openlijk getwijfeld wordt aan het uitgevoerde Pronexusonderzoek, wensen wij volstrekte helderheid over de uitkomst van het betreffende onderzoek welke aan de basis ligt voor de doorgang van de nieuwbouw voor De Hobbendonken op De Kleine Aarde.

Reden voor onze fractie om een aantal schriftelijke vragen aan het College te stellen (zie bijlage).
 
Zoals jullie zullen lezen, laat BALANS er geen twijfel over bestaan en blijven wij achter het raadsbesluit staan, dus continuïteit van beleid, over de verplaatsing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.
 
Woordvoerder en contactpersoon in deze is Erica Vos
 
Fractie BALANS