Wijzigingen bekijken (opent in een nieuwe tab)

Schriftelijke vragen 25 maart 2021

Onderwerp: Minister Hoekstra zegt ‘NEE’ tegen extra jeugdgeld voor gemeenten.

Geacht College,

Tijdens de ministerraad van 5 maart luidde het bericht van Minister van Financiën, Wobke Hoekstra (CDA), dat er structureel geen extra geld zal komen voor de Jeugdzorg, die sinds 2015 valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit gaat in tegen de belofte die het kabinet maakten om op 11 maart met een aanbod te komen om de gemeentes financieel tegemoet te gaan komen.

De gemeente Boxtel heeft een tekort als het gaat om het sociaal domein (waar o.a. de WMO en jeugdzorg onder vallen).

Daarbij is Boxtel ook verantwoordelijk, in tegenstelling tot andere gemeenten, voor een grote Jeugdzorginstelling de

La Salle waardoor dit tekort alleen maar groter wordt. En het kan en mag niet zo zijn dat onze kinderen niet de juiste en noodzakelijk zorg kunnen krijgen die zo belangrijk is om een goede toekomst tegemoet te zien.

Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij u graag de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het besluit van de Minister van Financiën om niet structureel het benodigde extra geld in te zetten voor

Jeugdzorg? En wat is het college voornemens te gaan ondernemen om de ministerraad hun beloften na te laten komen?

2. Welke actie gaat u richting het kabinet ondernemen?

3. Wat zijn de gevolgen voor Boxtel?

4. In samenwerking met meerdere gemeenten is medio februari j.l. een motie ingediend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘Stelsel in groei’, wat is de stand van zaken?

5. Heeft u al inzicht in de tekorten die gaan dreigen voor de gemeente Boxtel?

6. Is er in deze coronatijd meer geld nodig voor onze kwetsbare jeugd? En zo ja om welk bedrag gaat dit?

Voor BALANS is het sociale karakter van de gemeente een belangrijk punt. Onze jeugd is onze toekomst en we moeten er voor zorgen dat er niemand buiten boord valt. We moeten er samen alles

aan doen om voor de jongeren van Boxtel blijvend toegang te geven tot de zorg die zij nodig hebben om een goed leven te lijden en een mooie toekomst tegemoet te zien.

 

Hoogachtend,

Fractie BALANS

 

Geeske van den Akker

Luc Bormans

Kim Bremmer

Rianne van Esch

Wout de Jong

Gerlof Roubos

Ilse Schelle (woordvoerder)