Schriftelijke vragen: Klachten en inspraak inwoners serieus nemen bij planvorming door derden

 Boxtel, 15 november 2020

  

Geacht College,

Zoals bekend is, pleit BALANS voor meer burgerinspraak en het serieus nemen van onze inwoners. Daar is vanuit de fractie met regelmaat aandacht voor gevraagd.

Recentelijk speelde dit bij het plan Kerkheiseweg in Liempde. De volgens u “gevoerde omgevingsdialoog” is door de directe omwonenden van het plangebied (o.a. door bewoners aan de Boxtelseweg) ervaren als een dwingend gesprek vanuit de ontwikkelaars, zonder ruimte en bereidheid om een open gesprek met elkaar aan te gaan. Recentelijk werd dit ontstane beeld bevestigd in het schrijven dat alle raadsfracties ontvingen van de adviseur van de omliggende bedrijven. Vanuit het college is niet ingegrepen.

Een tweede voorbeeld waar we eerder vragen over gesteld hebben, zijn de plannen van Stichting Ark aan de Savendonksestraat in Liempde, waarbij projectleider Van den Oetelaar zijn plannen wil realiseren. De omgeving heeft voorgesteld een gezamenlijke en constructieve samenwerking aan te gaan. Volgens onze informatie wordt de omgevingsdialoog echter afgehouden. Ook in deze situatie is er vanuit het college niet ingegrepen.

Onze gemeente heeft zitting in het Geeldersberaad. In genoemd beraad wenst de projectleider de opgerichte stichting De Savendonk niet aan tafel. Wij vinden dat daar verandering in moet komen en dat de andere gesprekspartners in het Geeldersberaad (Staatsbosheer, Waterschap en gemeente Boxtel) de projectleider van Ark hierop moeten wijzen, zodat de bewoners wel serieus betrokken gaan worden bij de plannen.

Fractie BALANS maakt zich zorgen over de manier waarop derden de ruimte hebben om op een dergelijke manier de omgeving buiten te sluiten van de door hun bedachte plannen. Wij vinden dat dergelijke praktijken een halt moet worden toegeroepen. Wij vinden ook dat het college daar een rol in heeft.

In onze optiek is het niet acceptabel dat een projectontwikkelaar c.q. projectleider een zogenaamde ‘Koning in eigen Rijk’ kan spelen. En dat heeft in beide genoemde voorbeelden een repeterend karakter gekregen.

  1. Bent u met ons van mening dat onze inwoners niet geïntimideerd mogen worden door projectontwikkelaars en projectleiders?
  2. Waarom heeft u in bovenstaande voorbeelden niet actief ingegrepen?
  3. Bent u bereid om alsnog in te grijpen?
  4. Bent u bereid om met de bedrijven rondom plan Kerkheiseweg aan tafel te gaan en ook de ontwikkelaar te verplichten om datzelfde te doen?
  5. Bent u bereid om te eisen van Stichting Ark dat Stichting Savendonk serieus genomen wordt en in ieder geval toegelaten wordt tot het Geeldersberaad?
  6. Wanneer is de noodzakelijke vergunning voor het plaatsen van wildroosters aan de Schutstraat (zandpad naar de Geelders) afgegeven?
  7. Is de Schutstraat nog in eigendom van de gemeente? Zo nee, wanneer heeft de verkoop plaatsgevonden?

BALANS vindt het jammer dat deze praktijken angst bij onze inwoners veroorzaken. Samen open en constructief het gesprek aangaan tussen initiatiefnemers en omgeving leidt tot een beter plan en waarschijnlijk ook tot een breder draagvlak voor de plannen. En daardoor een grotere kans op realisatie.

Wij keuren de geschetste intimiderende werkwijze door derden af en zijn van mening dat het college een rol heeft in het stopzetten van de genoemde werkwijzen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Fractie BALANS