Betreft: Schriftelijke vragen stand van zaken De Kleine Aarde

2 september 2020

Geacht College,

Vandaag ontvingen we van de Initiatiefgroep DKA-2021 een bericht met daarin weer een nieuw vaag plan voor De Kleine Aarde.  Alvorens we daar een inhoudelijke mening over kunnen geven zullen de vage intenties verder uitgekristalliseerd moeten worden. Op basis van vage intenties kunnen wij geen oordeel geven.

Het terrein DKA hebben we destijds helaas aan het Collectief gegeven, ook al waren wij voorstander van een andere initiatief. De uitvoering van het Collectief is naar onze menig een mislukking gebleken. Tot nu toe is De Kleine Aarde een prestige project dat enerzijds veel geld heeft gekost en anderzijds nog geen zichtbare resultaten heeft opgeleverd. Financieel zijn de kansen die het gebied gaf niet maximaal benut. Het geld dat we al misgelopen zijn, had beter gebruikt kunnen worden aan andere zaken, denk bijvoorbeeld aan het Sociaal Domein.

Om een goede afweging te kunnen maken over weer een nieuw plan over De Kleine Aarde hebben we als BALANS wel grote behoefte aan informatie over De Kleine Aarde van nu. Omdat we van u al langere tijd geen informatie hebben ontvangen, stellen we hierbij de volgende vragen:

  1. Heeft u nog contact met het Collectief? Bestaat dit Collectief nog, welke rechtsvorm heeft het en welke partijen zijn daarin vertegenwoordigd?
  2. Met het Collectief heeft u een intentie overeenkomst gesloten, is deze overeenkomst nog steeds van kracht? Zo ja, kunt u ons dan laten weten welke zaken genoemd in de overeenkomst wel en welke zaken niet gerealiseerd zijn?
  3. Onderdeel van de intentie overeenkomst is een regelmatige evaluatie, kunt u ons informeren over de resultaten van deze evaluaties want tot op heden is de raad niet gekend?
  4. Kunt u ons laten weten hoeveel huur u van het Collectief of eventuele andere partijen hebt ontvangen in de jaren 2018, 2019 en 2020 voor het gebruik van De Kleine Aarde?
  5. Al langere tijd is er op De Kleine Aarde een projectleider aanwezig; wordt deze direct of indirect door de gemeente betaald en zo ja, wat zijn de kosten?
  6. Is de verkoop van de Van Cooth Hoeve aan Joost inmiddels afgerond en hoeveel geld heeft u hiervoor ontvangen? Of zijn er nog voorwaarden gesteld aan de verkoop waar nog niet aan is voldaan waardoor de gelden nog niet zijn ontvangen? Zo ja, welke voorwaarden zijn dit?
  7. Is het bij u bekend dat er op De Kleine Aarde horeca activiteiten plaats vinden die geen enkel verband houden met de doelstelling van De Kleine Aarde en dus in strijd zijn met de afgegeven horeca vergunning?
  8. Wat is voor u de huidige status van de plannen van de Initiatiefgroep DKA-2021? Heeft u al ergens toezeggingen gedaan en/of wederom aangeboden om financiële steun beschikbaar te stellen.

Gezien de slechte financiële situatie van de gemeente en het tekort aan woningen, is BALANS van mening dat het terrein van De Kleine Aarde kansen biedt voor (sociale) woningbouw, uiteraard met behoud van het groene karakter van het terrein. Dat is een win-win-invulling van het terrein!

Voor BALANS is het wel helder dat we niet nu al weer iets aan het Collectief moeten knopen – zo beschouwen wij de op dit moment nog vage plannen van de Initiatiefgroep DKA-2021- zonder dat we eerst de huidige samenwerking met het Collectief evalueren op basis van feiten. Als onze mening dat het huidige plan een mislukking is, versterkt wordt, dienen we eerst te stoppen met de samenwerking met het Collectief, voordat we eventueel aan iets nieuws beginnen.

Antwoorden op de door ons gestelde vragen scheppen hopelijk duidelijkheid.

Uw reactie zien we graag tegemoet, waarvoor dank.