De gemeenteraad heeft dinsdagavond uitgebreid gesproken over de kerntakendiscussie,
het proces en de burgerparticipatie. Er is niet inhoudelijk gesproken over onderwerpen of
bezuinigingen. Gezamenlijk is vastgesteld dat het traject volgens het raadsbesluit van juni
2020 wordt voortgezet.

De digitale raadpleging is door 353 inwoners ingevuld, de gemeenteraad bedankt deze
inwoners voor de moeite die ze hebben genomen. Niet representatief wellicht, maar wél
waardevol. De input van deze inwoners wordt uiteraard door de fracties meegenomen in de
uiteindelijke kerntakendiscussie. Om naast de inwoners die meegedaan hebben met de
raadpleging, andere inwoners de kans te geven mee te denken over de vraag wat voor
gemeente wij zijn en wat we willen voor de toekomst, wordt op korte termijn naar hun
ideeën gevraagd. Eenvoudig en beknopt. Een werkgroep gaat hiermee aan de slag en
presenteert zo snel mogelijk een plan over hoe en wanneer inwoners ideeën met ons
kunnen delen.

Raad heeft regie

De oorspronkelijke tijdsplanning zoals afgesproken door de gemeenteraad en unaniem
vastgesteld, blijft gehandhaafd. Dat betekent dat in de komende weken input wordt
verzameld waarna de gemeenteraad gezamenlijk aan de slag gaat met de
kerntakendiscussie. We gaan kijken wat we moeten van het Rijk, wat we willen als gemeente
maar ook wat we financieel kunnen. We houden inwoners op de hoogte van de voortgang.
De gemeenteraad wil graag zelf de regie over de kerntakendiscussie in handen nemen. Het is
immers onze discussie en het voeren van deze discussie is een unanieme wens van alle
partijen geweest. We nemen deze verantwoordelijkheid en zetten hier gezamenlijk de
schouders onder. Om te zorgen dat vanaf dit moment de kerntakendiscussie, het proces en
raadpleging van de inwoners zo goed mogelijk verloopt, is er een raadswerkgroep bestaande
uit vier fractievoorzitters samengesteld. Deze stuurgroep zal het proces bewaken en ervoor
zorgen dat de afgesproken tijdsplanning met bijbehorende deadlines gewaarborgd blijft. Ook
zal de stuurgroep nadrukkelijk kijken naar de communicatie over de kerntakendiscussie, op
dit punt is het de afgelopen tijd mis gegaan en dat moet in het vervolg voorkomen worden.
Als raadsfracties gaan we dit proces samen in waarbij onze blik continu gericht zal zijn op de
toekomst. Want uiteindelijk willen we allemaal dat onze gemeente ook de komende jaren én
daarna een zo fijn mogelijke plek blijft voor al onze inwoners.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van de gemeente Boxtel,